Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXIX.257.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2021

Na podstawie art. 25 ust. 4,6,7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz § 3 pkt.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1974) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII.102.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21 października 2019 roku w sprawie ustalenia diet dla Radnych Rady Miejskiej w Ujeździe oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych zmienia się treść § 2 ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie: „Ustala się zwiększenie diet radnych o 50 % obecnych radnych. ”;
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XXXIX.257.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla Radnych Rady Miejskiej w Ujeździe oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych.pdf (121,39KB)