Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXIX.258.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2021

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2021 r. poz. 1372, 1834), art.212, 220, ustawy z dnia 27.08.2009 r. roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.305,1236,1535,1773,1927,1981 ), Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 787 729,07 zł. I. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 190 000,00 zł. 1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 190 000,00 zł 1) dochody majątkowe w kwocie 190 000,00 zł
a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwocie 190 000,00 zł.


II. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 210 000,00 zł.
1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 210 000,00 zł 1) dochody majątkowe w kwocie 210 000,00 zł
1 wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 210 000,00 zł.


III. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 10 358,00 zł.
1. Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 358,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 10 358,00 zł
a) subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 10 358,00 zł.


IV. Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 165 000,00 zł.
1. Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 80 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 80 000,00 zł
1 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 80 000,00 zł.


2. Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 85 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 85 000,00 zł
a) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 85 000,00 zł.


V. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 204 300,00 zł.
1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 204 300,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 204 300,00 zł
a) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 204 300,00 zł
„ Laboratoria Przyszłości”. ”;


VI. Dział 855 Rodzina w kwocie 2 000,00 zł.
1. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny w kwocie 2 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 2 000,00 zł
a) Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 2 000,00 zł
„Asystent rodziny na 2021”. ”;


VII. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 6 071,07 zł.
1. 6 071,07 zł.
Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 1) dochody bieżące w kwocie 6 071,07 zł
a) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 6 071,07 zł.


§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 400 000,00 zł. I. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 400 000,00zł. 1. Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie 400 000,00 zł 1) dochody majątkowe w kwocie 400 000,00 zł
a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwocie 400 000,00 zł.


§ 3. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 219 291,00 zł. I. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 5 551,00 zł. 1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 5 551,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 5 551,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5 551,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5 551,00 zł.II. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 151 800,00 zł.
1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 149 800,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 149 800,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 149 300,00 zł
1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 147 800,00 zł,

2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 500,00 zł.b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 500,00 zł.


2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 2 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 2 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2 000,00 zł.III. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 2 640,00 zł.
1. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia w kwocie 2 640,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 2 640,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 640,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2 640,00 zł.IV. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 13 800,00 zł.
1. Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 13 800,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 13 800,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 800,00 zł.


V. Dział 855 Rodzina w kwocie 15 500,00 zł.
1. Rozdział 85516 Systemy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 15 500,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 15 500,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15 500,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15 500,00 zł.VI. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 30 000,00 zł.
1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 30 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 30 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 30 000,00 zł.§ 4. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 607 020,07 zł. I. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 135 000,00 zł. 1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 135 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 135 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 135 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 135 000,00 zł.II. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 17 571,07 zł.
1. Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) w kwocie 12 571,07 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 12 571,07 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 12 571,07 zł
1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12 571,07 zł.2. Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 5 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 5 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5 000,00 zł.III. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 5 551,00 zł.
1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 5 551,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 551,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 551,00 zł
1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 551,00 zł.b) wydatki majątkowe w kwocie 5 000,00 zł
1 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł.IV. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 384 258,00 zł.
1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 225 158,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 225 158,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 225 158,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 214 800,00 zł,

2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10 358,00,00 zł.2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 134 800,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 134 800,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 134 800,00 zł
1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 134 800,00 zł.3. w kwocie 24 300,00 zł
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 24 300,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 24 300,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 16 700,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 16 700,00 zł.b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 7 600,00 zł
1 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 7 600,00 zł.V. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 21 140,00 zł.
1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej w kwocie 18 500,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 18 500,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 18 500,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 18 500,00 zł.2. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia w kwocie 2 640,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 2 640,00 zł
a) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 640,00 zł
1 dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 640,00 zł.VI. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 6 500,00 zł.
1. Rozdział 85401 Świetlice szkolne w kwocie 6 500,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 6 500,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6 000,00 zł
1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6 000,00 zł.b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 500,00 zł.


VII. Dział 855 Rodzina w kwocie 2 000,00 zł.
1. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny w kwocie 2 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 2 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 000,00 zł
1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 000,00 zł.VIII. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 30 000,00 zł.
1. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 30 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 30 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 30 000,00 zł.IX. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 5 000,00 zł.
1. Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 5 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 5 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5 000,00 zł.§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XXXIX.258.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2021 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2021 rok.pdf (266,04KB)