Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.278.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 18-10-2021

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2021r. poz.1372 ), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r poz.305,1236,1535 ), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje.

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 144 792,17 zł Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 126 790,36 zł Rozdział 01095 Pozostała działalność w kwocie 126 790,36 zł § 2010. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 126 790,36 zł.
Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 12 000,00 zł Rozdział 75056 Spis powszechny inne w kwocie 12 000,00 zł
§ 2010. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 12 000,00 zł.
Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 6 001,81 zł Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 359,81 zł
§ 2010. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 359,81 zł.
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 5 642,00 zł
§ 2030. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 642,00 zł
§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 63 030,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 15 000,00 zł. Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 8 000,00 zł § 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 8 000,00 zł
PSP - Jaryszów Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 7 000,00 zł
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 7 000,00 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 1 600,00 zł Rozdział 85401 Świetlice szkolne w kwocie 1 600,00 zł PSP- Ujazd
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,00 zł
PSP- Jaryszów
§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 100,00 zł
OPS Dział 855 Rodzina w kwocie 36 430,00 zł Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 36 430,00 zł
§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 35 450,00 zł
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 980,00 zł
Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 10 000,00 zł Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi w kwocie 10 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł
§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 207 822,17 zł Urząd Miejski – Referat Finansowo-Budżetowy Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 126 790,36 zł Rozdział 01095 Pozostała działalność w kwocie 126 790,36 zł § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 699,49 zł
§ 4430. Różne opłaty i składki w kwocie 124 304,27 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 786,60 zł
Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 12 000,00 zł Rozdział 75056 Spis powszechny inne w kwocie 12 000,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 15 000,00 zł. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 15 000,00 zł PSP- Jaryszów
§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 4 000,00 zł
Urząd Miejski – Referat Finansowo -Budżetowy Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 8 000,00 zł
§ 4430. Różne opłaty i składki w kwocie 8 000,00 zł
OPS Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 6 001,81 zł Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 359,81 zł
§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 352,61 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7,20 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 5 642,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 642,00 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 1 600,00 zł Rozdział 85401 Świetlice szkolne w kwocie 1 600,00 zł PSP - Ujazd
§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł
PSP - Jaryszów
§ 4710. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 100,00zł
OPS Dział 855 Rodzina w kwocie 36 430,00 zł Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 36 430,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 980,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 450,00 zł
Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 10 000,00 zł Rozdział 90095 Pozostała działalność w kwocie 10 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł
§ 4. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 16 380,00 zł Urząd Miejski – Stanowisko ds. Obsługi Rady, jednostek pomocniczych i promocji gminy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 200,00 zł Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 200,00 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł
GZO Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 12 000,00 zł. Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 12 000,00 zł
§ 4707. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 000,00 zł
OPS Dział 855 Rodzina w kwocie 980,00 zł Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze w kwocie 980,00 zł
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 980,00 zł
Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 3 200,00 zł Rozdział 92601 Obiekty sportowe w kwocie 3 200,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł
§ 4360. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł
§ 4520. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 500,00 zł
§ 5. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 16 380,00 zł Urząd Miejski – Stanowisko ds. Obsługi Rady, jednostek pomocniczych i promocji gminy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 200,00 zł Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 200,00 zł § 4190. Nagrody konkursowe w kwocie 200,00 zł
GZO Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 12 000,00 zł. Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 12 000,00 zł
§ 4307. Zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł
OPS Dział 855 Rodzina w kwocie 980,00 zł Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze w kwocie 980,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 980,00 zł
Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 3 200,00 zł Rozdział 92601 Obiekty sportowe w kwocie 3 200,00 zł
§ 4260. Zakup energii w kwocie 700,00 zł
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 2 500,00 zł
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom