Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.280.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-10-2021

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2021r. poz.1372,1834 ), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r poz.305,1236,1535, 1773 ), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje.

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 178 295,78 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 20 000,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 20 000,00 zł § 0800. - Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 20 000,00 zł 20 000,00 zł
Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 126 373,03 zł. Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie
§ 0360. Wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 20 000,00 zł
Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 6 373,03 zł
§ 0270. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 6 373,03 zł
Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 100 000,00 zł
§ 0020. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 100 000,00 zł
Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 322,75 zł Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia w kwocie 322,75 zł
§ 0920. Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 322,75 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 10 000,00 zł Rozdział 85154 Przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 10 000,00 zł
§ 0480. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 10 000,00 zł
Dział 855 Rodzina w kwocie 21 600,00 zł Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 21 600,00 zł
§ 2030. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21 600,00 zł
§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 207 440,00 zł PSP - Jaryszów Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 34 500,00 zł. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 34 500,00 zł § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 000,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 500,00 zł
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 000,00 zł
OPS Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 10 000,00 zł Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia w kwocie 6 000,00 zł
§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 4 000,00 zł
§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł
PSP - Ujazd Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 5 600,00 zł Rozdział 85401 Świetlice szkolne w kwocie 5 600,00 zł
§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 600,00 zł
Żłobek Dział 855 Rodzina w kwocie 21 600,00 zł Rozdział 85516 Systemy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 21 600,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 600,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 135 740,00 zł Urząd Miejski – Stanowisko ds. Obsługi Rady, jednostek pomocniczych i promocji gminy Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 740,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 740,00 zł
Fundusz sołecki - Stary Ujazd Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie 130 000,00 zł
§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 130 000,00 zł
„Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn – etap II” w kwocie 130 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 5 000,00 zł
§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 000,00 zł
„Wykonanie oświetlenia ścieżki dla pieszych oraz zasilania wiaty rekreacyjnej w Starym Ujeździe” - Fundusz sołecki - Stary Ujazd
§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 385 735,78 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 600 Transport i łączność w kwocie 20 322,75 zł Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 7 000,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 13 000,00 zł
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 9 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł
Rozdział 60095 Pozostała działalność w kwocie 322,75 zł
§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 322,75 zł
„ Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe ”;
Urząd Miejski – Referat Finansowo-Budżetowy Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 30 000,00 zł . Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 30 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 97 200,00 zł. PSP - Olszowa Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 70 000,00 zł
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 70 000,00 zł
PSP- Olszowa Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 12 600,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 12 600,00 zł
PP- Ujazd Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 14 600,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 000,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 3 600,00 zł
§ 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł
OPS Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 16 373,03 zł Rozdział 85154 Przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 16 373,03 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 10 373,03 zł
PSP- Jaryszów Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 34 500,00 zł Rozdział 85401 Świetlice szkolne w kwocie 34 500,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 000,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 500,00 zł
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 000,00 zł
OPS Dział 855 Rodzina w kwocie 31 600,00 zł Rozdział 85508 Rodziny zastępcze w kwocie 10 000,00 zł
§ 4330. Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek w kwocie 10 000,00 zł ( dofinansowanie zadań własnych)
Żłobek Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 21 600,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 600,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 150 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa u ochrona wód w kwocie 130 000,00 zł
§ 6210. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 130 000,00 zł
„Zakup samochodu asenizacyjnego” w kwocie 130 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 20 000,00 zł
§ 6230. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł
„ Dofinansowanie do wymiany pieców” w kwocie 20 000,00 zł Urząd Miejski – Stanowisko ds. Obsługi Rady, jednostek pomocniczych i promocji gminy Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 5 740,00 zł Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 1 100,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 100,00 zł
Fundusz sołecki - Stary Ujazd Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 4 640,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 200,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 2 440,00 zł
Fundusz sołecki - Stary Ujazd
§ 4. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 34 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 33 000,00 zł Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 33 000,00 zł § 4140. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych w kwocie 15 000,00 zł
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł
§ 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 500,00 zł
§ 4520. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 500,00 zł
Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 1 000,00 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 1 000,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł
§ 5. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 34 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 33 000,00 zł Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 33 000,00 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 23 000,00 zł
Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 1 000,00 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 1 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom