Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXIX.260.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 37 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1899) Rada Miejska w Ujeździe uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Zimnej Wódce opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 336/5 o powierzchni 0,9670 ha, obręb Zimna Wódka, ujawniona w księdze wieczystej nr OP1S/00040065/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich, stanowiącej własność Gminy Ujazd, która jest zbywana na rzecz zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną, na której terenie jest położona. 2. Wartość opisanej wyżej nieruchomości została ustalona w oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XXXIX.260.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2021 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej nr 336/5 położonej w Zimnej Wódce, stanowiącej własność Gminy Ujazd.pdf (167,61KB)