Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

RG.6220.13.2021                                                                                                                                                    Ujazd, dnia 14 grudnia 2021 r.

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm. dalej KPA) art. 73 ust 1, art. 74 ust. 3 i art.75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm., dalej ustawa OOŚ)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek z dnia 10.11.2021 roku (data wpływu do tut. Urzędu: 15.11.2021 r.) Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. złożony przez pełnomocnika Pana Bogusława Szapajko, który reprezentuje Biuro Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej HYDROSAN Sp. z o.o., uzupełniony dnia 09.12.2021 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków dla SSE w gminie Ujazd”.

            Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego  w nim udziału w każdym jego stadium.

            Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe w  Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska. Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Referatu, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

            Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. 1 pkt. 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).  

            Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art.74 ust. 3 ustawy OOŚ oraz art. 49 KPA – zawiadomienie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ujeździe www.bip.ujazd.pl oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Zimna Wódka. Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

                                                        

                                                                                                         Z up. Burmistrza Ujazdu

                                                                                                          (-) Ewelina Wientzek

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Bogusław Szapajko- pełnomocnik
  2. Pozostałe strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 KPA
  3. Andrzej Sładek – sołtys miejscowości Zimna Wódka
  4. A.a.