Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.287.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-11-2021

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2021r. poz. 1372, 1834 ), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r poz.305,1236,1535,1773,1927,1981 ), Uchwały Nr XXVI.195.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 grudnia 2020 r w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 327 484,73 zł I. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 500,00 zł 1. Rozdział 75414 Obrona cywilna w kwocie 500,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 500,00 zł
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 500,00 zł.


II. Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 221,73 zł
1. Rozdział 85195 Pozostała działalność w kwocie 221,73 zł 1) dochody bieżące w kwocie 221,73 zł
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 221,73 zł.


III. Dział 855 Rodzina w kwocie 326 763,00 zł
1. Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze w kwocie 105 449,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 105 449,00 zł
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 105 449,00 zł


2. Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 219 680,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 219 680,00 zł
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 219 680,00 zł.


3. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny w kwocie 34,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 34,00 zł
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 34,00 zł.


4. Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 1 600,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 1 600,00 zł
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 600,00 zł.


§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 6 100,00 zł I. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 6 000,00 zł 1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 6 000,00zł 1) dochody bieżące w kwocie 6 000,00 zł
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 000,00 zł


II. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 100,00 zł
1. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 100,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 100,00 zł
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 100,00 zł


§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 385 119,73 zł I. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 500,00 zł 1. Rozdział 75414 Obrona cywilna w kwocie 500,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 500,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 500,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 500,00 złII. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 20 000,00 zł.
1. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 20 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 20 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 20 000,00 złIII. Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 6 758,73 zł
1. Rozdział 85154 Przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 6 537,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 6 537,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6 537,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 6 537,00 zł2. Rozdział 85195 Pozostała działalność w kwocie 221,73 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 221,73 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 221,73 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 142,86 zł

2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 78,87 złIV. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 31 098,00 zł
1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej w kwocie 12 530,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 12 530,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 12 530,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 530,00 zł2. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia w kwocie 2 212,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 2 212,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 212,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2 212,00 zł3. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 3 638,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 3 638,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 638,00 zł


4. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 12 718,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 12 718,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 12 718,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 718,00 złV. Dział 855 Rodzina w kwocie 326 763,00 zł
1. Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze w kwocie 105 449,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 105 449,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 700,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 700,00 złb) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 104 749,00 zł


2. Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 219 680,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 219 680,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 219 680,00 zł


3. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny w kwocie 34,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 34,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 34,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 34,00 zł4. Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 1 600,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 1 600,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 600,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 600,00 zł§ 4. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 63 735,00 zł I. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 6 000,00 zł 1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 6 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 6 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6 000,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 6 000,00 złII. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 20 000,00 zł.
1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 20 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 20 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 20 000,00 złIII. Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 6 537,00 zł
1. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii w kwocie 3 175,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 3 175,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3 175,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 3 175,00 zł2. Rozdział 85154 Przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 3 362,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 3 362,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3 362,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 1 800,00 zł

2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 562,00 złIV. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 31 198,00 zł
1. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia w kwocie 5 850,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 5 850,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5 850,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 4 850,00 zł

2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 000,00 zł2. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 100,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 100,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2,00 złb) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 98,00 zł


3. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 12 718,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 12 718,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 12 718,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 12 718,00 zł4. 12 530,00 zł
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 1) wydatki bieżące w kwocie 12 530,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 12 530,00 zł
1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12 530,00 zł§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom