Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.288.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-11-2021

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2021r. poz.1372,1834 ), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r poz.305,1236,1535,1773,1927,1981), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje.

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 327 484,73 zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 500,00 zł Rozdział 75414 Obrona cywilna w kwocie 500,00 zł § 2010. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 500,00 zł.
Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 221,73 zł Rozdział 85195 Pozostała działalność w kwocie 221,73 zł
§ 2010. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 221,73 zł.
Dział 855 Rodzina w kwocie 326 763,00 zł Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze w kwocie 105 449,00 zł
§ 2060. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 105 449,00 zł
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 219 680,00 zł
§ 2010. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 219 680,00 zł.
Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny w kwocie 34,00 zł
§ 2010. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 34,00 zł.
Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 1 600,00 zł
§ 2010. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 600,00 zł.
§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 6 100,00 zł Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 6 000,00 zł Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 6 000,00zł § 2010. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 000,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 100,00 zł Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 100,00 zł
§ 2010. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 100,00 zł
§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 385 119,73 zł Urząd Miejski – Referat Finansowo-Budżetowy Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 500,00 zł Rozdział 75414 Obrona cywilna w kwocie 500,00 zł § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 500,00 zł
GZO Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 20 000,00 zł. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 20 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł
OPS Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 6 758,73 zł Rozdział 85154 Przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 6 537,00 zł
§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 537,00 zł
Rozdział 85195 Pozostała działalność w kwocie 221,73 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 142,86 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12,00 zł
§ 4410. Podróże służbowe krajowe w kwocie 66,87 zł
OPS Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 31 098,00 zł Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej w kwocie 12 530,00 zł
§ 4330. Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 530,00 zł
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia w kwocie 2 212,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 1 437,00 zł
§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 775,00 zł
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 3 638,00 zł
§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 3 638,00 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 12 718,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 12 718,00 zł
OPS Dział 855 Rodzina w kwocie 326 763,00 zł Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze w kwocie 105 449,00 zł
§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 104 749,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 700,00 zł
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 219 680,00 zł
§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 219 680,00 zł
Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny w kwocie 34,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34,00 zł
Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 1 600,00 zł
§ 4130. Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1 600,00 zł
§ 4. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 63 735,00 zł Urząd Miejski – Referat Finansowo-Budżetowy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 6 000,00 zł Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 6 000,00 zł § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 20 000,00 zł. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 20 000,00 zł PSP Ujazd
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł
§ 4520. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 000,00 zł
PSP Jaryszów
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł
§ 4520. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 500,00 zł
PSP Olszowa
§ 4520. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 000,00 zł
OPS Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 6 537,00 zł Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii w kwocie 3 175,00 zł
§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 175,00 zł
Rozdział 85154 Przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 3 362,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 500,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 882,00 zł
§ 4610. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 680,00 zł
§ 4710. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniając w kwocie 300,00 zł
OPS Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 31 198,00 zł Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia w kwocie 5 850,00 zł
§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 212,00 zł
§ 4410. Podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł
§ 4710. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 638,00 zł
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 100,00 zł
§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 98,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2,00 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 12 718,00 zł
§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 418,00 zł
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 500,00 zł
§ 4710. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 800,00 zł 12 530,00 zł
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 000,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 000,00 zł
§ 4710. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 530,00 zł
§ 5. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 18 600,00 zł GZO Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 1 800,00 zł Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1 800,00 zł § 4280. Zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł
§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł
Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 1 500,00 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 1 500,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł
§ 4280. Zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł
PSP Olszowa Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 15 000,00 zł. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 15 000,00 zł
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł 300,00 zł
OPS Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 300,00 zł Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie
§ 4410. Podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00 zł
§ 6. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 18 600,00 zł GZO Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 1 800,00 zł Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1 800,00 zł § 4260. Zakup energii w kwocie 500,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł
§ 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 800,00 zł
Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 1 500,00 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 1 500,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł
PSP Olszowa Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 15 000,00 zł. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 15 000,00 zł
§ 4260. Zakup energii w kwocie 15 000,00 zł 300,00 zł
OPS Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 300,00 zł Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom