Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.289.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-11-2021

Na podstawie art. 6 pkt. 1 oraz art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) oraz § 1 ust. 2 Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe NR XI/53/2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi zarządzam, co następuje:

§ 1. Na wniosek właściciela działki nr 698 położonej w Zimnej Wódce, dokonano podziału geodezyjnego w/w działki o pow. 2,3410 ha i wydzielono z niej działkę nr 698/1, o pow. 0,0216 ha pod drogę publiczną.
Na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami , wydzielona działka nr 698/1 z mocy prawa za odszkodowaniem przeszła na rzecz Gminy Ujazd z dniem, w którym decyzja podziałowa Burmistrza Ujazdu nr PP.6831.7.2021 z dnia 07.06.2021 r. stała się ostateczna. Cenę nabycia gruntu ustalono na podstawie przeprowadzonych negocjacji w Urzędzie Miejskim w Ujeździe w dniu 24 listopada 2021 roku w wysokości: 37,00 zł za m 2 co daje kwotę: 7 992,00 zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100).
§ 2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Zimna Wódka i część wsi Sieroniowice uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Ujeździe nr XXII.169.2020 z dnia 21 września 2020 r. ogłoszą w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 2846 z dnia 23 października 2020 r., obowiązującą od dnia 06.11.2020 r. oraz zgodnie z Rozstrzygnięciem Nadzorczym nr IN.I.743.43.2020.KD Wojewody Opolskiego z dnia 27.10.2020 r. działka nr: 698/1 – położona jest na terenie oznaczonym symbolem KDD9 – tereny dróg publicznych, tereny dróg gminnych klasy dojazdowej.
§ 3. Nabycie nieruchomości następuje na cele publiczne tj. zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego należy do zadań własnych gminy zgodnie z art.7 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1372).
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom