Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.292.2021 Burmistrz Ujazdu z dnia 06-12-2021

Na podstawie art.5 ust.1, art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535) oraz Uchwały Nr XXXIX.252.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022, zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Podaję do publicznej wiadomości ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 2. Ogłoszenie konkursu ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

DOCXZałącznik nr 1 0050.292.2021.docx (9,77KB)