Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.293.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-12-2021

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2021r. poz. 1372, 1834 ), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r poz.305,1236,1535,1773,1927,1981 ), Uchwały Nr XXVI.195.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 grudnia 2020 r w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 24 917,85 zł I. Dział 855 Rodzina w kwocie 24 917,85 zł 1. Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze w kwocie 24 917,85 zł 1) dochody bieżące w kwocie 24 917,85 zł
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 24 917,85 zł


§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 28 316,00 zł I. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 28 316,00 zł 1. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 1 200,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 1 200,00 zł
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych )w kwocie 1 200,00 zł


2. Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 6 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 6 000,00 zł
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych )w kwocie 6 000,00 zł


3. Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 15 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 15 000,00 zł
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych )w kwocie 15 000,00 zł


4. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 780,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 780,00 zł
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych )w kwocie 780,00 zł


5. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 5 336,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 5 336,00 zł
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych )w kwocie 5 336,00 zł


§ 3. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 138 859,98 zł I. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 32 000,00 zł 1. Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu ) w kwocie 20 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 20 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15 000,00 złb) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 000,00 zł


2. Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) w kwocie 2 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 2 000,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 000,00 zł


3. Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 10 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 10 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 000,00 złII. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 4 450,00 zł
1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne kwocie 4 450,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 4 450,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 450,00 zł


III. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 55 463,98 zł.
1. Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe w kwocie 37 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 37 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 27 000,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 7 000,00 zł

2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 20 000,00 złb) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 000,00 zł


2. Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 10 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 10 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 10 000,00 zł3. Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 8 463,98 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 8 463,98 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8 463,98 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8 463,98 złIV. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 33 316,00 zł
1. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 1 200,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 1 200,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 200,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 200,00 zł2. Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 11 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 11 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5 000,00 złb) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 000,00 zł


3. Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 15 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 15 000,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 000,00 zł


4. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 780,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 780,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 780,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 780,00 zł5. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 5 336,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 5 336,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 336,00 zł


V. Dział 855 Rodzina w kwocie 1 100,00 zł
1. Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze w kwocie 1 100,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 1 100,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 100,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 100,00 złVI. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 12 000,00 zł
1. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 5 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 5 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5 000,00 zł2. Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 7 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 7 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7 000,00 złVII. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 530,00 zł
1. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 530,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 530,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 530,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 530,00 zł
Fundusz sołecki – Stary Ujazd


§ 4. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 135 461,83 zł I. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 32 000,00 zł 1. Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) w kwocie 25 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 25 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25 000,00zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 25 000,00 zł2. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 7 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7 000,00zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7 000,00 złII. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 4 450,00 zł
1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne kwocie 4 450,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 4 450,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 4 450,00zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 3 150,00 zł

2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 300,00 złIII. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 55 463,98 zł.
1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 37 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 37 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 37 000,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 30 000,00 zł

2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7 000,00 zł2. Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 7 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 7 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7 000,00zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7 000,00 zł3. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 3 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 3 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3 000,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 3 000,00 zł3. Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 8 463,98 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 8 463,98 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8 463,98 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 6 174,58 zł

2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2 289,40 złIV. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 5 000,00 zł
1. Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 5 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 5 000,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 000,00 zł


V. Dział 855 Rodzina w kwocie 26 017,85 zł
1. Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze w kwocie 26 017,85 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 26 017,85 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 281,12 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 1 281,12 złb) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 24 736,73 zł


VI. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 12 000,00 zł
1. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 5 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 5 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5 000,00 zł2. Rozdział 90095 Pozostała działalność w kwocie 7 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 7 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7 000,00 złVII. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 530,00 zł
1. Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 530,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 530,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 530,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 530,00 zł
Fundusz sołecki – Stary Ujazd


§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom