Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XL.261.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1595) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się drodze publicznej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działa nr 2223/12, obręb Ujazd, stanowiącą własność Gminy Ujazd - nazwę ulica "Rubinowa" . § 2. Nadaje się drodze publicznej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działa nr 2391/19, obręb Ujazd, stanowiącą własność Gminy Ujazd oraz drodze wewnętrznej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działa nr 2391/17, obręb Ujazd, stanowiącą własność Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Opolu- nazwę ulica "Diamentowa" . § 3. Usytuowanie ulic o których mowa w § 1 i § 2 przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XL.261.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2021 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Ujazd.pdf (1,60MB)

DOCXZałącznik nr 1 XL.261.2021.docx (1,63MB)