Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XL.262.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2021

Na podstawie art. 25 ust. 4,6,7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz § 3 pkt.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1974) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII.102.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21 października 2019 roku w sprawie ustalenia diet dla Radnych Rady Miejskiej w Ujeździe oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych zmienia się treść § 2 ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie: § 2. 1. Ustala się miesięczne diety dla radnych w następujących wysokościach: 1) dla przewodniczącego Rady Miejskiej w Ujeździe w wysokości 1625,00 zł, 2) dla Wiceprzewodniczących Rady oraz Przewodniczących Komisji Stałych w wysokości 900,00 zł, 3) dla Wiceprzewodniczącego Rady, który jednocześnie przewodniczy Komisji Stałej w wysokości 1100,00 zł, 4) dla pozostałych Radnych w wysokości 800,00 zł . ”;
§ 2. Wysokości diet określone w §1 mają zastosowanie do ustalania wysokości diet naliczanych od dnia 1 stycznia 2022 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XL.262.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla Radnych Rady Miejskiej w Ujeździe oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych.pdf (172,19KB)