Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XL.263.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2021

 


NNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2021 r. poz. 1372, 1834), art.212, 220, ustawy z dnia 27.08 2009r. roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981), Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 149 000,00 zł. I. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 26 800,00 zł. 1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 26 800,00 zł 1) dochody majątkowe w kwocie 26 800,00 zł
1 wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 26 800,00 zł.


II. Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 98 200,00 zł.
1. Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 53 200,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 53 000,00 zł
1 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 30 000,00 zł,

2 wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 9 000,00 zł,

3 wpłaty z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14 200,00 zł.


2. Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 45 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 45 000,00 zł
1 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 45 000,00 zł.


III. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 13 000,00 zł.
1. Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 13 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 13 000,00 zł
a) dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 13 000,00 zł.


IV. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 11 000,00 zł.
1. Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 11 000,00 zł. 1) dochody bieżące w kwocie 11 000,00 zł
1 wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 000,00 zł.


§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 3 178 000,00 zł. I. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 1 700 000,00 zł. 1. Rozdział 60095 Pozostała działalność w kwocie 1 700 000,00 zł 1) dochody majątkowe w kwocie 1 700 000,00 zł
a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwocie 1 700 000,00 zł
1 budżet środków europejskich w kwocie 1 700 000,00 zł.


II. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 46 800,00 zł.
1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 46 800,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 20 000,00 zł
1 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 20 000,00 zł,


2) dochody majątkowe w kwocie 26 800,00 zł
1 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 26 800,00 zł.


III. Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 71 600,00 zł.
1. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 71 600,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 71 600,00 zł
1 wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13 000,00 zł,

2 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 58 600,00 zł.


IV. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 121 000,00 zł.
1. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 121 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 121 000,00 zł
1 wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 17 000,00 zł,
2 wpływy z usług w kwocie 104 000,00 zł.

V. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 48 600,00 zł.
1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej w kwocie 28 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 28 000,00 zł
1 wpływy z różnych dochodów w kwocie 28 000,00 zł.


2. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia w kwocie 20 600,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 20 600,00 zł
1 wpływy z usług w kwocie 20 600,00 zł.

VI. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 1 190 000,00 zł.
1. Rozdział 90001 Gospodarka sieciowa i ochrona wód w kwocie 800 000,00 zł 1) dochody majątkowe w kwocie 800 000,00 zł
a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwocie 800 000,00 zł
1 budżet środków europejskich w kwocie 800 000,00 zł.


2. Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie 390 000,00 zł 1) dochody majątkowe w kwocie 390 000,00 zł
a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwocie 390 000,00 zł
1 budżet środków europejskich w kwocie 390 000,00 zł.


§ 3. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 3 163 028,00 zł. I. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 10 000,00 zł. 1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 10 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 10 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 000,00 zł.II. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 121 000,00 zł.
1. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 121 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 121 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 121 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 121 000,00 zł.III. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 18 000,00 zł.
1. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia w kwocie 7 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 7 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7 000,00 zł.2. Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 1 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 1 000,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 000,00 zł.


3. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 3 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 3 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3 000,00 zł
1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3 000,00 zł.4. Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 7 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 7 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7 000,00 zł.IV. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 25 000,00 zł.
1. Rozdział 85401 Świetlice szkolne w kwocie 25 000,00 1) wydatki bieżące w kwocie 25 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25 000,00 zł
1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 25 000,00 zł.V. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 2 986 000,00 zł.
1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa u ochrona wód w kwocie 886 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 886 000,00 zł
a) dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 96 000,00 zł
1 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 96 000,00 zł
„Zakup samochodu asenizacyjnego” w kwocie 96 000,00 zł,


b) inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 790 000,00 zł
"Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Ujazd oraz budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Piaski w Ujeździe - etap II." 1 budżet środków europejskich w kwocie – 198 000,00 zł,
2 budżet gminy w kwocie 592 000,00 zł.


2. Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie 2 100 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 2 100 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 , w części związanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 100 000,00 zł
„Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn” w kwocie 2 100 000,00 zł 1 budżet środków europejskich w kwocie – 790 000,00 zł,
2 budżet gminy w kwocie 1 310 000,00 zł.


VI. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 3 028,00 zł.
1. Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 3 028,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 3 028,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3 028,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3 028,00 zł
Fundusz sołecki- Niezdrowice.


§ 4. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 134 028,00 zł I. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 38 000,00 zł. 1. Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej w kwocie 38 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 38 000,00 zł
a) dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 38 000,00 zł
1 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 38 000,00 zł
„Wymiana źródła ciepła w budynku komunalnym w Zimnej Wódce przy ul. Gajowej 3C”. ”;II. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 25 000,00 zł.
1. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 25 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 25 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 25 000,00 zł.III. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 71 028,00zł.
1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 58 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 58 000,00 zł
a) dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 58 000,00 zł
1 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowani kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 58 000,00 zł
„Likwidacja uciążliwości zapachowej przepompowni w Niezdrowicach przy ul. Wiejskiej”. ”;2. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 3 028,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 3 028,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3 028,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3 028,00 zł
Fundusz sołecki- Niezdrowice.


3. Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 10 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 000,00 zł.§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

 

 

PDF   Uchwała Nr XL.263.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2021 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2021 rok.pdf (275,43KB)