Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XL.265.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) i art. 15 w związku z art. 219 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się na rok 2022 stawkę dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe na:

1. całoroczne utrzymanie placów zabaw 4,02 zł/m 2
2. całoroczne utrzymanie porządku w mieście 28,10 zł/m 2
3. całoroczne utrzymanie terenów zielonych miasta 1,09 zł/m 2
4. całoroczne utrzymanie terenów zielonych w gminie 1,20 zł/m 2
5. całoroczne utrzymanie czystości na przystankach, kosze na śmieci 12,18 zł/szt
6. targowiska miejskiego 16,85 zł/m 2
7. całoroczne utrzymanie zamku 6,22 zł/m 2
8. Dopłata do wywozu nieczystości płynnych za pomocą samochodu asenizacyjnego dla mieszkańców nieposiadających technicznej możliwości przyłączenia się do zbiorczej kanalizacji sanitarnej znajdującej się na terenie Gminy Ujazd 15,65 zł/m 3

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

 

PDF   Uchwała Nr XL.265.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2021 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego.pdf (177,81KB)