Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.296.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 17-12-2021

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2021r. poz.1372 z późn.zm. ) i art. 9 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2500 z późn.zm.), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje.

§ 1. Do ustalenia relacji określonej w art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 przyjmuje się okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.
§ 2. Zarządzenie przekazuje się do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej w Ujeździe.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom