Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.297.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 20-12-2021

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2021r. poz.1372,1834 ), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r poz.305,1236,1535,1773,1927,1981), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje.

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 149 000,00 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 26 800,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 26 800,00 zł § 0800. Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 26 800,00 zł i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 53 200,00 zł
Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 98 200,00 zł. Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków
§ 0360. Wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 9 000,00 zł
§ 0500. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 30 000,00 zł
§ 0910. Wpłaty z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14 200,00 zł
Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 45 000,00 zł
§ 0020. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 45 000,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 13 000,00 zł Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 13 000,00 zł
§ 2440. Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 13 000,00 zł 11 000,00 zł.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 11 000,00 zł Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie
§ 0970. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 000,00 zł
§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 3 178 000,00 zł. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 1 700 000,00 zł . Rozdział 60095 Pozostała działalność w kwocie 1 700 000,00 zł § 6257. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwocie 1 700 000,00 zł,
1 budżet środków europejskich w kwocie 1 700 000,00 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 46 800,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 46 800,00 zł

§ 0490. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 20 000,00 zł
§ 0770. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 26 800,00 zł
Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 71 600,00 zł . Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 71 600,00 zł
§ 0920. Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13 000,00 zł
§ 0940. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 58 600,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 121 000,00 zł. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 121 000,00 zł PP Ujazd
§ 0670. Wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 17 000,00 zł
PSP Ujazd
§ 0830. Wpływy z usług w kwocie 104 000,00 zł
OPS Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 48 600,00 zł Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej w kwocie 28 000,00 zł
§ 0970. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 28 000,00 zł
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia w kwocie 20 600,00 zł
§ 0830. Wpływy z usług w kwocie 20 600,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 1 190 000,00 zł Rozdział 90001 Gospodarka sieciowa i ochrona wód w kwocie 800 000,00 zł
§ 6257. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwocie 800 000,00 zł
1 budżet środków europejskich w kwocie 800 000,00 zł Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie 390 000,00 zł

§ 6257. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwocie 390 000,00 zł,
1 budżet środków europejskich w kwocie 390 000,00 zł

§ 3. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 3 163 028,00 zł Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 10 000,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 10 000,00 zł § 4600. Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 10 000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 121 000,00 zł. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 121 000,00 zł PSP Ujazd
§ 4220. Zakup środków żywności w kwocie 104 000,00 zł
PP Ujazd
§ 4220. Zakup środków żywności w kwocie 17 000,00 zł
OPS Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 18 000,00 zł Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia w kwocie 7 000,00 zł
§ 4220. Zakup środków żywności w kwocie 3 000,00 zł
§ 4280. Zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł
§ 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł
§ 4410. Podróże służbowe krajowe w kwocie 2 700,00 zł
Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 1 000,00 zł
§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 1 000,00 zł
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 3 000,00 zł
§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 7 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł
PSP Ujazd Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 25 000,00 zł Rozdział 85401 Świetlice szkolne w kwocie 25 000,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 000,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 000,00 zł
Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 2 986 000,00 zł Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa u ochrona wód w kwocie 886 000,00 zł
§ 6057. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 198 000,00 zł
§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 592 000,00 zł
Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Ujazd oraz budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Piaski w Ujeździe –etap III
§ 6210. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 96 000,00 zł
„Zakup samochodu asenizacyjnego” w kwocie 96 000,00 zł Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie 2 100 000,00 zł
§ 6057. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 790 000,00 zł
§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 310 000,00 zł
„Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn ” w kwocie 2 100 000,00 zł Urząd Miejski – Stanowisko ds. Obsługi Rady, jednostek pomocniczych i promocji gminy Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 3 028,00 zł Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 3 028,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 3 028,00 zł
Fundusz sołecki- Niezdrowice
§ 4. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 134 028,00 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 38 000,00 zł Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej w kwocie 38 000,00 zł § 6210. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 38 000,00 zł
„Wymiana źródła ciepła w budynku komunalnym w Zimnej Wódce przy ul. Gajowej 3C ”;
GZO Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 25 000,00 zł. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 25 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 71 028,00zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 58 000,00 zł
§ 6210. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowani kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 58 000,00 zł
„ Likwidacja uciążliwości zapachowej przepompowni w Niezdrowicach przy ul. Wiejskiej ”;
Urząd Miejski – Stanowisko ds. Obsługi Rady, jednostek pomocniczych i promocji gminy Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 3 028,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 028,00 zł
Fundusz sołecki- Niezdrowice Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł
§ 5. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 52 070,00 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 40 000,00 zł Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) w kwocie 40 000,00 zł § 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł
§ 4710. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniając w kwocie 30 000,00 zł
Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 770,00 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 770,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 770,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 11 100,00 zł. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 10 700,00 zł PSP Ujazd
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł
PSP Olszowa
§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 700,00 zł
GZO Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 200,00 zł
§ 4309. Zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł
„ Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Ujazd ”;
PP-Ujazd Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 200,00 zł
§ 4240. Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 200,00 zł
Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 200,00 zł Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 200,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł
§ 6. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 52 070,00 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 40 000,00 zł Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) w kwocie 40 000,00 zł § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 000,00 zł
Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 770,00 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 770,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 770,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 11 100,00 zł. PSP Ujazd Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 10 700,00 zł
§ 4260. Zakup energii w kwocie 10 000,00 zł
§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 700,00 zł
GZO Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 200,00 zł
§ 4219. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł
„ Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Ujazd ”;
Urząd Miejski – Referat Finansowo-Budżetowy Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 200,00 zł
§ 4430. Różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł
Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 200,00 zł Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 200,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom