Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.300.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-12-2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2021 r. poz. 1372, 1834), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981), Uchwały Nr XXVI.195.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 grudnia 2020 r w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 8 469,99 zł I. Dział 855 Rodzina w kwocie 8 469,99 zł 1. Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze w kwocie 8 469,99 zł 1) dochody bieżące w kwocie 8 469,99 zł
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 8 469,99 zł


§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 24 310,00 zł I. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 15 000,00 zł 1. Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) w kwocie 15 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 15 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 15 000,00 złII. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 9 000,00 zł.
1. Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe w kwocie 6 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 6 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6 000,00 z
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6 000,00 zł2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 3 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 3 000,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 000,00 zł


III. Dział 855 Rodzina w kwocie 310,00 zł
1. Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 310,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 310,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 310,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 310,00 zł§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 32 779,99 zł I. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 15 000,00 zł 1. Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) w kwocie 15 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 15 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15 000,00 złI. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 9 000,00 zł.
1. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 3 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 3 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3 000,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 3 000,00 zł2. Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 6 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 6 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6 000,00 złII. Dział 855 Rodzina w kwocie 8 779,99 zł
1. Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze w kwocie 8 469,99 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 8 469,99 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 71,99 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 71,99 złb) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 398,00 zł


2. Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 310,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 310,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 310,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 310,00 zł§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Huber Ibrom

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.300.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-12-2021 w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok.pdf (190,81KB)