Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.301.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-12-2021

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2021r. poz.1372,1834 ), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r poz.305,1236,1535,1773,1927,1981), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje.

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 8 469,99 zł Dział 855 Rodzina w kwocie 8 469,99 zł Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze w kwocie 8 469,99 zł § 2060. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 8 469,99 zł
§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 24 310,00 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 15 000,00 zł Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) w kwocie 15 000,00 zł § 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 000,00 zł
PSP-Olszowa Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 9 000,00 zł. Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe w kwocie 6 000,00 zł
§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 000,00 zł
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 3 000,00 zł
§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł
OPS Dział 855 Rodzina w kwocie 310,00 zł Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 310,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 310,00 zł
§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 32 779,99 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 15 000,00 zł Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) w kwocie 15 000,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł
PSP-Olszowa Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 9 000,00 zł. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 3 000,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 6 000,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł
OPS Dział 855 Rodzina w kwocie 8 779,99 zł Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze w kwocie 8 469,99 zł
§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 8 398,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71,99 zł
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 310,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 310,00 zł
§ 4. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 32 453,75 zł Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 10 200,00 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 10 000,00 zł Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) w kwocie 10 000,00 zł § 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 000,00 zł
GZO Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 200,00 zł
§ 4410. Podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł
Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 536,00 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne kwocie 500,00 zł
§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36,00 zł
§ 4520. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 500,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 10 616,25 zł. PSP - Ujazd Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe w kwocie 8 600,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 600,00 zł
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 8 000,00 zł
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 1 996,25 zł PSP-Olszowa
§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 800,00 zł
§ 4240. Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 800,00 zł
PSP- Jaryszów
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 293,72 zł
GZO
§ 4129. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102,53 zł
„ Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Ujazd ”;
PSP -Ujazd Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 20,00 zł
§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20,00 zł
PSP Olszowa Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 150,00 zł Rozdział 85401 Świetlice szkolne w kwocie 150,00 zł
§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 150,00 zł
Urząd Miejski – Stanowisko ds. Obsługi Rady, jednostek pomocniczych i promocji gminy Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 10 951,50 zł Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 10 951,50 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 951,50 zł
Fundusz sołecki – Jaryszów w kwocie 10 951,50 zł
§ 5. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 32 453,75 zł Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 10 200,00 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 10 000,00 zł Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) w kwocie 10 000,00 zł § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 000,00 zł
GZO Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 200,00 zł
§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych w kwocie 200,00 zł
Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 536,00 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne kwocie 500,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 10 616,25 zł. PSP - Ujazd Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe w kwocie 8 600,00 zł
§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł
§ 4260. Zakup energii w kwocie 8 000,00 zł
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 1 996,25 zł PSP Olszowa
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 zł
PSP-Jaryszów
§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 800,00 zł
GZO
§ 4019. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 337,78 zł
§ 4119. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58,47 zł
„ Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Ujazd ”;
PSP -Ujazd Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 20,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 5,00 zł
PSP Olszowa Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 150,00 zł Rozdział 85401 Świetlice szkolne w kwocie 150,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 150,00 zł
Urząd Miejski – Stanowisko ds. Obsługi Rady, jednostek pomocniczych i promocji gminy Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 10 951,50 zł Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 10 951,50 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 10 951,50 zł
Fundusz sołecki – Jaryszów w kwocie 10 951,50 zł
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom