Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi w Olszowej

O B W I E S Z C Z E N I E     ST A R O S T Y    S T R Z E L E C K I E G O

 

Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020r. poz. 1363) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.),

z a w i a d a m i a  s i ę,

że dnia 09 grudnia 2021r. na żądanie Burmistrza Ujazdu z siedzibą w Ujeździe przy ul. Sławięcickiej 19, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi w Olszowej, na działkach:

1. w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących pas drogowy:

Lp.

Nr działki przed podziałem

Obręb

Nr działki po podziale,

działki w liniach rozgraniczających

Nr działki po podziale,

działki poza liniami rozgraniczającymi

1.

113/1

Olszowa

113/3

113/4

2.

114/1

Olszowa

114/3

114/4

3.

115

Olszowa

115/1

115/2

4.

119

Olszowa

119/1

119/2

5.

120/2

Olszowa

120/3

120/4

6.

118/10

Olszowa

118/11

118/12

7.

116/9

Olszowa

-

-

 

2. poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowiących teren niezbędny:

Lp.

Nr działki przed podziałem

Obręb

Nr działki po podziale,

 

1.

317

Olszowa

-

 

3. nieruchomości planowane do przejęcia na rzecz Gminy Ujazd:

Lp.

Nr działki przed podziałem

Obręb

Nr działki po podziale

1.

113/1

Olszowa

113/3 (do przejęcia)

2.

114/1

Olszowa

114/3 (do przejęcia)

3.

115

Olszowa

115/1 (do przejęcia)

4.

119

Olszowa

119/1 (do przejęcia)

5.

120/2

Olszowa

120/3 (do przejęcia)

6.

118/10

Olszowa

118/11 (do przejęcia)

 

Z dniem ukazania się obwieszczenia, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.  

W terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowane strony mogą telefonicznie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy pod numerem telefonu 77 4401761 (w godzinach pn. 1200÷1500, wt.-pt. 900÷1200).      

Obwieszczenie wywiesza się na okres od 10 lutego 2022r. do 03 marca 2022r.

z up. Starosty
Teresa Wanecka
Naczelnik Wydziału
Architektoniczno-Budowlanego