Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLI.270.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-01-2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 i 1834) oraz art.58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2021r. poz. 75) Rada Miejska w Ujeździe uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się treść §1. Uchwały NR XI.88.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 sierpnia 2019 roku, który otrzymuje następujące brzmienie:
§ 1. Ustala się wysokość opłat za pobyt dziecka w Żłobku Publicznym w Ujeździe, zwanym dalej żłobkiem oraz maksymalną kwotę za wyżywienie: 1) opłatę stałą w wysokości 380 zł miesięcznie; 2) opłatę dodatkową w wysokości 15,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem powyżej 10 godzin dziennie w danym dniu; 3) maksymalną opłatę za wyżywienie w wysokości 12,00 zł dziennie. ”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XLI.270.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-01-2022 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Żłobek Publiczny w Ujeździe.pdf (168,25KB)