Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLI.272.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-01-2022

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2021r. poz. 1372, 1834), art.212, 220, 221 ustawy z dnia 27.08 2009 r. roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270), Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 713 036,00 zł. I. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 687 000,00 zł. 1. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie 680 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 680 000,00 zł
a) dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 680 000,00 zł


2. Rozdział 60095 Pozostała działalność w kwocie 7 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 7 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 7 000,00 zł


II. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 26 000,00 zł.
1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 26 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 26 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 26 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 26 000,00 zł.III. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 36,00 zł.
1. Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 36,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 36,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 36,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 36,00 zł.§ 2. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 741 836,00 zł. I. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 437 000,00 zł. 1. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie 430 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 430 000,00 zł
a) dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 430 000,00 zł


2. Rozdział 60095 Pozostała działalność w kwocie 7 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 7 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7 000,00 zł
1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7 000,00 zł.II. Dział 710 Działalność usługowa w kwocie 30 000,00 zł.
1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 30 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 30 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 30 000,00 zł.III. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 96 000,00 zł.
1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 96 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 96 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 70 000,00 zł

b) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 26 000,00 zł


III. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 48 836,00 zł.
1. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 20 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 20 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 20 000,00 zł.2. Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 28 836,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 28 836,00 zł
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 28 800,00 zł

b) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 36,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 36,00 zł.IV. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 130 000,00 zł.
1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 130 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 130 000,00 zł
a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 130 000,00 zł


§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie przychodów w kwocie 28 800,00 zł. 1 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 28 800,00 zł.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XLI.272.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-01-2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2022 rok.pdf (233,77KB)

PDFZalacznik3 XLI.272.2022.pdf (372,17KB)

PDFZalacznik4 XLI.272.2022.pdf (288,67KB)

PDFZalacznik5 XLI.272.2022.pdf (431,06KB)

PDFZalacznik6 XLI.272.2022.pdf (200,86KB)

PDFZalacznik7 XLI.272.2022.pdf (199,48KB)

PDFZalacznik8 XLI.272.2022.pdf (210,47KB)

PDFZalacznikTABELA_NR_2 XLI.272.2022.pdf (552,01KB)