Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ujazd

OGŁOSZENIE

Burmistrz Ujazdu działając zgodnie z art. 38  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

o g ł a s z a

pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich na sprzedaż nieruchomości gruntowych

stanowiących własność Gminy Ujazd.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 28 marca 2022 r. na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ujeździe, przy ul. Sławięcickiej 19

na II piętrze.

Przedmiotem przetargu są nieruchomości gruntowe, niezabudowane położone w miejscowości Ujazd.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości

Cena wywoławcza do przetargu

Wadium

Termin wpłaty wadium

Termin przetargu

godzina

postąpienie

2217/5 obręb Ujazd o powierzchni 0,0083 ha

 

OP1S/00041847/6

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana w kształcie foremnym zbliżonym do prostokąta o niekorzystnym stosunku boków. Wielkość działki utrudnia jej zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem. Działka położona jest w mieście Ujazd, os. Piaski i posiada dostęp do drogi o nawierzchni z kostki betonowej ulicy Bazaltowej. W otoczeniu nieruchomości znajdują się tereny nowopowstałej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Położenie na obszarze miasta Ujazd stanowiącej siedzibę władz gminy. W dalszym otoczeniu tereny zieleni oraz tereny wód płynących – Kanał Gliwicki. Uzbrojenie terenu w sąsiedztwie: energia elektryczna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć gazowa.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

 

19 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

Działka nie znajduje się w obszarze rewitalizacji i nie znajduje się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.

5 700 zł netto + 23% VAT

 

 

 

570 zł

21.03.2022 r.

28.03.2022 r.

900

60 zł

2217/7 obręb Ujazd o powierzchni 0,0083 ha

 

OP1S/00041847/6

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana w kształcie foremnym zbliżonym do prostokąta o niekorzystnym stosunku boków. Wielkość działki utrudnia jej zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem. Działka położona jest w mieście Ujazd, os. Piaski i posiada dostęp do drogi o nawierzchni z kostki betonowej ulicy Bazaltowej. W otoczeniu nieruchomości znajdują się tereny nowopowstałej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Położenie na obszarze miasta Ujazd stanowiącej siedzibę władz gminy. W dalszym otoczeniu tereny zieleni oraz tereny wód płynących – Kanał Gliwicki. Uzbrojenie terenu w sąsiedztwie: energia elektryczna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć gazowa. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi.

Nabywca działki będzie zobowiązany do udzielenia prawa przechodu na działkę nr 2217/8. Prawo to będzie obowiązywało do dnia sprzedaży działki nr 2217/8 przez Gminę Ujazd.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

 

18 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

Działka nie znajduje się w obszarze rewitalizacji i nie znajduje się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.

5 700 zł netto + 23% VAT

 

 

 

570 zł

21.03.2022 r.

28.03.2022 r.

1100

60 zł

2217/10 obręb Ujazd o powierzchni 0,0058 ha

 

OP1S/00041847/6

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana w kształcie foremnym zbliżonym do prostokąta o niekorzystnym stosunku boków. Wielkość działki utrudnia jej zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem. Działka położona jest w mieście Ujazd, os. Piaski i posiada dostęp do drogi o nawierzchni z kostki betonowej ulicy Szafirowej. W otoczeniu nieruchomości znajdują się tereny nowopowstałej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Położenie na obszarze miasta Ujazd stanowiącej siedzibę władz gminy. W dalszym otoczeniu tereny zieleni oraz tereny wód płynących – Kanał Gliwicki. Uzbrojenie terenu w sąsiedztwie: energia elektryczna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć gazowa.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

 

18 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

Działka nie znajduje się w obszarze rewitalizacji i nie znajduje się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.

4 000 zł netto + 23% VAT

 

 

 

400 zł

21.03.2022 r.

28.03.2022 r.

1300

50 zł

 

Z uwagi na ograniczoną możliwość zagospodarowania nieruchomości, będących przedmiotem sprzedaży i w związku z brakiem dostępu do drogi publicznej wybrana została forma przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich.

 

W/w nieruchomości  nie są obciążone prawem użytkowania wieczystego, służebności,  żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie stanowi przedmiotu umowy dzierżawy, najmu lub innej umowy skutkiem, której byłoby korzystanie z nieruchomości  przez inne osoby  oraz nie jest zadłużona i nie posiada żadnych zaległości finansowych.

Z przebiegiem infrastruktury technicznej znajdującej się na nieruchomościach będących przedmiotem przetargu i w ich rejonie należy zapoznać się w Referacie  Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, pok. nr 2, II piętro.

Z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy zapoznać się u pracownika ds. planowania przestrzennego i obsługi inwestora Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, pok. nr 12, I piętro, lub na stronie internetowej tut. Urzędu  www.bip.ujazd.pl.

 1. Tryb usunięcia drzew i krzewów z nieruchomości będących przedmiotem przetargu podlega przepisom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 ze zmianami).
 2. W przetargu mogą brać udział właściciele działek sąsiadujących, którzy wniosą wadium i złożą pisemne zgłoszenie udziału  w przetargu.
 3. Osoba fizyczna, będąca uczestnikiem przetargu, winna stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście, i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika takiej osoby, który to pełnomocnik winien posiadać oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez tę osobę z notarialnie poświadczonym jej podpisem, upoważniającego pełnomocnika do uczestnictwa w przetargu i określającego przedmiot i datę przetargu zgodnie z ogłoszeniem, a także dokument tożsamości, które to pełnomocnictwo i dokument tożsamości pełnomocnik przedkłada komisji przetargowej.
 4. Spółki cywilne uczestniczące w przetargu winny być reprezentowane w terminie i miejscu przetargu przez wspólnika dysponującego oryginałem pełnomocnictwa udzielonego przez wszystkich wspólników z notarialnie poświadczonymi ich podpisami, upoważniającego do uczestnictwa w przetargu i określającego przedmiot i datę przetargu zgodnie z ogłoszeniem, a także dokumentem tożsamości, które to pełnomocnictwo i dokument tożsamości pełnomocnik przedkłada komisji przetargowej. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika spółki cywilnej, który to pełnomocnik winien posiadać oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej |z notarialnie poświadczonymi ich podpisami, upoważniającego pełnomocnika do uczestnictwa w przetargu i określającego przedmiot i datę przetargu zgodnie z ogłoszeniem, a także dokument tożsamości, które to pełnomocnictwo i dokument tożsamości pełnomocnik przedkłada komisji przetargowej.
 5. Podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, będący uczestnikiem przetargu, reprezentowany jest przez osobę lub osoby fizyczne umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z odnośnymi zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoba ta lub osoby winny stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście, wraz z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą przetargu, oraz z dokumentem tożsamości, który to odpis i dokument tożsamości przedkłada się komisji przetargowej. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, który to pełnomocnik winien posiadać oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu zgodnie z odnośnymi zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym i z notarialnie poświadczonym podpisem tej osoby lub osób, upoważniającego pełnomocnika do uczestnictwa w przetargu i określającego przedmiot i datę przetargu zgodnie z ogłoszeniem, a także dokument tożsamości, które to pełnomocnictwo i dokument tożsamości pełnomocnik przedkłada komisji przetargowej.
 6. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu, dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
 7. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie  do dnia 21.03.2022 r., przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Ujeździe  w Banku Spółdzielczym w Leśnicy/o Ujazd  nr konta: 24 8907 1021 2003 0006 3470 0004  wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
  Za termin zapłaty wadium przyjmuje się datę wpływu kwoty wadium na w/w rachunek bankowy.
 8. Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z wymaganymi załącznikami winno być złożone do dnia 22.03.2022 r. do godz. 13:00 bezpośrednio w pok. nr 2, II piętro Urzędu Miejskiego w Ujeździe.
 9. Lista osób zakwalifikowanych w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.
 10. Uczestnicy przetargu, o których mowa w pkt. 8-12, winni w terminie i miejscu przetargu posiadać dokument potwierdzający tożsamość oraz dokument wpłaty całej kwoty wadium.
 11. Wpłacone wadium zostanie:
  • zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
  • zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
 12. Cenę nabycia prawa własności nieruchomości, równą cenie osiągniętej w przetargu powiększonej o należny podatek VAT naliczony wg. stawki procentowej obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości, a pomniejszonej o wysokość wadium, wpłaca się na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Ujeździe w terminie 21 dni od dnia przetargu  nie później niż dzień przed datą zawarcia umowy notarialnej. Za termin wpłaty ceny nabycia przyjmuje się datę wpływu tej wpłaty na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Ujeździe.
 13. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Ujazdu   może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 14. Burmistrz Ujazdu  zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, informując o przyczynie odwołania.
 15. Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, pok. nr 2, II piętro, tel. 077 4048756.

Ujazd, dnia 15.02.2022 r.                

                                                               BURMISTRZ UJAZDU

                                       (-) Hubert Ibrom

- zgłoszeniu udziału w przetargu ograniczonym -DOCXZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PRZETRAGU OGRANICZONYM.docx (13,29KB)

- załącznik nr 1 - DOCXzałącznik nr 1 oświadczenie.docx (11,86KB)

- mapa poglądowa - JPEGmapa poglądowa przetarg ograniczony.jpeg (97,61KB)