Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLII.276.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-02-2022

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1372, 1834), art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2490) Rada Miejska w Ujeździe uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego przysługującego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Ujazd, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniach organizowanych przez Państową Straż Pożarną lub Gminę Ujazd w kwocie:
1) za każdą rozpoczętą godzinę, liczoną od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej, udziału w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej w wyskości 15,00 zł;
2) za każdą godzinę udziału w szkoleniu lub ćwiczeniach pożarniczych 7,50 zł.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe nr XXIV.182.2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XLII.276.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-02-2022 w sprawie naliczania ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Ujazd, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.pdf (171,95KB)