Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLII.278.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-02-2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 97 ust. 5, art. 111, art. 111a ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX.71.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-06-2019 w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy pod nazwą „ Dom Seniora”, będącego jednostką organizacyjną pomocy społecznej i włączenia go w struktury Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe oraz zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe, wprowadza się następujące zmiany: 1) § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie:
„Szczegółowe zadania i organizację ,,Domu Seniora” określa regulamin organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej”. ”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w „Domu Seniora” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały”. ”;

3) Dodaje się załącznik do uchwały określający „Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ,,Dom Seniora” w Niezdrowicach” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XLII.278.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-02-2022 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy pod nazwą „ Dom Seniora”, będącego jednostką organizacyjną pomocy społecznej i włączenia go w struktur.pdf (378,60KB)

PDFZalacznik1 XLII.278.2022.pdf (105,08KB)