Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLII.279.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-02-2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2021r. poz. 1372, 1834), art. 212 ustawy z dnia 27.08 2009 r. roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270), Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 174 000,00 zł. I. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 100 000,00 zł. 1. Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 100 000,00 zł 1) dochody majątkowe w kwocie 56 000,00 zł
a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwocie 56 000,00 zł
1 środki europejskie w kwocie 56 000,00 zł „Cyfrowa Gmina”;


2) dochody bieżące w kwocie 44 000,00 zł
a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwocie 44 000,00 zł
1 środki europejskie w kwocie 44 000,00 zł „Cyfrowa Gmina”.


II. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 60 000,00 zł.
1. Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 60 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 60 000,00 zł
a) wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 60 000,00 zł.


III. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 14 000,00 zł.
1. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 14 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 14 000,00 zł
a) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 14 000,00 zł.


§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 135 000,00 zł. I. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 85 000,00 zł. 1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 55 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 55 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 55 000,00 zł
1 „Budowa drogi gminnej działka Nr 725/2 w Jaryszowie” w kwocie 55 000,00 zł.


2. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 30 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 30 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 30 000,00 zł
1 „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszowej działka Nr 280 i 282” w kwocie 30 000,00 zł.


II. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 24 000,00 zł.
1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa u ochrona wód w kwocie 9 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 9 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 9 000,00 zł
1 „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Kościelnej w Sieroniowicach” w kwocie 9 000,00 zł.


2. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 15 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 15 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15 000,00 zł

2 "Fundusz sołecki - Zimna Wódka" w kwocie 15 000,00 zł.


III. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 26 000,00 zł.
1. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 6 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 6 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6 000,00 zł

2 "Fundusz sołecki - Klucz" w kwocie 6 000,00 zł.


2. Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 20 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 20 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 20 000,00 zł

2 "Fundusz sołecki - Stary Ujazd" w kwocie 20 000,00 zł.


§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 309 000,00 zł. I. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 112 500,00 zł. 1. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 18 500,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 18 500,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 18 500,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 18 500,00 zł;2) wydatki majątkowe w kwocie 94 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 94 000,00 zł
1 „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszowej” w kwocie 64 000,00 zł
2 „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zimnej Wódce” w kwocie 30 000,00 zł.


II. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 100 000,00 zł.
1. Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 100 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 44 000,00 zł
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 44 000,00 zł
1 „Cyfrowa Gmina”;


2) wydatki majątkowe w kwocie 56 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 56 000,00 zł
1 „Zakup sprzętu komputerowego” - Cyfrowa Gmina.


III. Dział 710 Działalność usługowa w kwocie 21 500,00 zł.
1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 21 500,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 21 500,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 21 500,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 21 500,00 zł.IV. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 49 000,00 zł.
1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa u ochrona wód w kwocie 32 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 32 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 32 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 32 000,00 zł.2. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 15 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 15 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 15 000,00 zł
1 "Fundusz sołecki - Zimna Wódka - Zakup kosiarki samojezdnej” w kwocie 15 000,00 zł.


2. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 2 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 2 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2 000,00 zł.V. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 26 000,00 zł.
1. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 6 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 6 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6 000,00 zł
1 "Fundusz sołecki - Klucz - Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej” w kwocie 6 000,00 zł;


2. Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 20 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 20 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 20 000,00 zł
1 "Fundusz sołecki - Stary Ujazd - Zakup kontenera na sprzęt” w kwocie 20 000,00 zł.


§ 4. Dokonuje się następujących zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XL.266.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok
„Plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2022”: ”;
1) Zmniejsza się dotację na zadania inwestycyjne § 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, o kwotę 680 000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60014);
2) Zwiększa się dotację na zadania inwestycyjne § 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, o kwotę 430 000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60014);
3) Zwiększa się dotację na zadania inwestycyjne § 6210 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych, o kwotę 130 000,00 zł (Dział 900, rozdz. 90001);

§ 5. Dokonuje się następujących zmian w załączniku Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XL.266.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok
„Plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2022”: ”;
1) Zwiększa się dotację na zadania inwestycyjne § 6230 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, o kwotę 26 000,00 zł (Dział 754, rozdz. 75412).

§ 6. Dokonuje się następujących zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XL.266.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok
„Plan zadań inwestycyjnych na rok 2022”: ”;
1) Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne:
a) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1441O Zimna Wódka –Jaryszów w m. Jaryszów ul. 1 Maja wraz z dokumentacją projektową” w kwocie 265 000,00 zł (Dział 600, rozdz.60014),

b) „Przebudowa i rozbudowa nawierzchni drogi powiatowej 1451O Sieroniowice – Ujazd na odcinku Jaryszów – Ujazd” w kwocie 40 000,00 zł (Dział 600,rozdz.60014),

c) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1458O Ujazd - Kędzierzyn-Koźle ul. 3 Maja w Ujeździe na odcinku od mostu na rzece Kłodnica do ul. Okrzei”w kwocie 30 000,00 zł (Dział 600, rozdz.60014),

d) „Przebudowa drogi powiatowej 1455O Olszowa – Ujazd” w kwocie 345 000,00 zł. (Dział 600, rozdz.60014),

e) „Budowa drogi gminnej działka Nr 725/2 w Jaryszowie” o kwotę 55 000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016),

f) „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszowej działka Nr 280 i 282” w kwocie 30 000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60017),

g) „Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe” o kwotę 7 000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60095),

h) „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Kościelnej w Sieroniowicach” o kwotę 9 000,00 zł (Dział 900, rozdz. 90001).


2) Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne:
a) „Przebudowa i rozbudowa nawierzchni drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice – Ujazd na odcinku Jaryszów- Ujazd - dokumentacja projektowa” w kwocie 40 000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60014),

b) „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1455 O Olszowa - Ujazd” w kwocie 200 000,00 zł (Dział 600, rozdz.60014),

c) „Rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice - Ujazd w m. Jaryszów ul. Strzelecka – dokumentacja projektowa ” w kwocie 65 000,00 zł (Dział 600, rozdz.60014),

d) „Budowa brakującego odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej 1442 O Nogowczyce - Balcarzowice w m. Balcarzowice ul. 1 Maja - dokumentacja projektowa” w kwocie 20 000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60014),

e) „Rozbudowa drogi poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1457 O Ujazd -Niezdrowice – granica województwa śląskiego (Pławniowice) w m. Niezdrowice ul. Wiejska – dokumentacja projektowa” w kwocie 45 000,00 zł (Dział 600, rozdz.60014),

f) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1458 O Ujazd – Kędzierzyn - Koźle ul. 3 Maja w Ujeździe na odcinku od mostu na rzece Kłodnica do ul. Okrzei wraz dokumentacją projektową” w kwocie 60 000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60014),

g) „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszowej” w kwocie 64 000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60017),

h) „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zimnej Wódce” w kwocie 30 000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60017)

i) „Zakup sprzętu komputerowego” w kwocie 56 000,00 zł (Dział 750, rozdz. 75095),

j) „Wzmocnienie fundamentów budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Ujeździe” w kwocie 70 000,00 zł (Dział 754, rozdz. 75412),

k) „Zakup wyposażenia osobistego strażaka oraz sprzętu pożarniczego” w kwocie 26 000,00 zł (Dział 754, rozdz. 75412),

l) „Zakup samochodu asenizacyjnego” w kwocie 130 000,00 zł (Dział 900, rozdz. 90001),

m) „Zakup kosiarki samojezdnej” w kwocie 15 000,00 zł (Dział 900, rozdz. 90004),

n) „Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej” w kwocie 6 000,00 zł (Dział 921, rozdz. 92109),

o) „Zakup kontenera na sprzęt” w kwocie 20 000,00 zł (Dział 921, rozdz. 92195).


§ 7. Dokonuje się następujących zmian w załączniku Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XL.266.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok:
„Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2022 rok ”;
1) Zwiększa się przychody o kwotę 130 000,00 zł. w tym:
1 dotacja w kwocie 130 000,00 zł.


2) Zwiększa się koszty majątkowe o kwotę 130 000,00 zł.

§ 8. Dokonuje się następujących zmian w załączniku Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XL.266.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok:
„Plan przychodów i rozchodów na 2022 rok”. ”;
1) Zwiększa się przychody § 906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o kwocie 28 800,00 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XLII.279.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-02-2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2022 rok.pdf (279,99KB)

PDFZalacznik3 XLII.279.2022.pdf (372,17KB)

PDFZalacznik4 XLII.279.2022.pdf (288,67KB)

PDFZalacznik5 XLII.279.2022.pdf (431,06KB)

PDFZalacznik6 XLII.279.2022.pdf (200,86KB)

PDFZalacznik7 XLII.279.2022.pdf (199,48KB)

PDFZalacznik8 XLII.279.2022.pdf (210,47KB)

PDFZalacznikTABELA_NR_2 XLII.279.2022.pdf (552,01KB)