Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.311.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 24-01-2022

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2021r. poz.1372,1834 ), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r poz.305,1236,1535,1773,1927,1981,2054,2270), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje.

§ 1. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 713 036,00 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 600 Transport i łączność w kwocie 687 000,00 zł . Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie 680 000,00 zł § 6300. Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 680 000,00 zł
„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1441O Zimna Wódka –Jaryszów w m. Jaryszów ul. 1 Maja wraz z dokumentacją projektową” w kwocie 265 000,00 zł. „Przebudowa i rozbudowa nawierzchni drogi powiatowej 1451O Sieroniowice – Ujazd na odcinku Jaryszów – Ujazd” w kwocie 40 000,00 zł. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1458O Ujazd - Kędzierzyn-Koźle ul. 3 Maja w Ujeździe na odcinku od mostu na rzece Kłodnica do ul. Okrzei” w kwocie 30 000,00 zł. „Przebudowa drogi powiatowej 1455O Olszowa – Ujazd” w kwocie 345 000,00 zł. Rozdział 60095 Pozostała działalność w kwocie 7 000,00 zł
§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 000,00 zł
„Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe” w kwocie 7 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 26 000,00 zł . Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 26 000,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 000,00 zł
GZO Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 36,00 zł. Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 36,00 zł
§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych w kwocie 36,00 zł
§ 2. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 741 836,00 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 600 Transport i łączność w kwocie 437 000,00 zł . Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie 430 000,00 zł § 6300. Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 430 000,00 zł
„Przebudowa i rozbudowa nawierzchni drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice – Ujazd na odcinku Jaryszów- Ujazd -dokumentacja projektowa” w kwocie 40 000,00 zł. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1455 O Olszowa - Ujazd” w kwocie 200 000,00 zł. „Rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice -Ujazd w m. Jaryszów ul. Strzelecka – dokumentacja projektowa” w kwocie 65 000,00 zł. „Budowa brakującego odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej 1442 O Nogowczyce - Balcarzowice w m. Balcarzowice ul. 1 Maja - dokumentacja projektowa” w kwocie 20 000,00 zł. „Rozbudowa drogi poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1457 O Ujazd -Niezdrowice – granica województwa śląskiego ( Pławniowice ) w m. Niezdrowice ul. Wiejska – dokumentacja projektowa” w kwocie 45 000,00 zł. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1458 O Ujazd – Kędzierzyn-Koźle ul. 3 Maja w Ujeździe na odcinku od mostu na rzece Kłodnica do ul. Okrzei wraz dokumentacją projektową” w kwocie 60 000,00 zł. Rozdział 60095 Pozostała działalność w kwocie 7 000,00 zł
§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe
Urząd Miejski -Stanowisko ds. planowania przestrzennego i obsługi inwestora Dział 710 Działalność usługowa w kwocie 30 000,00 zł Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 30 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł
Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 96 000,00 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 96 000,00 zł
§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 70 000,00 zł
„Wzmocnienie fundamentów budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Ujeździe ”;

§ 6230. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 26 000,00 zł
„Dotacja dla OSP Niezdrowice ”;
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 48 836,00 zł. PP- Ujazd Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 20 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł
GZO Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 28 836,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 36,00 zł
§ 4707. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych w kwocie 28 800,00 zł środki europejskie – 28 800,00 zł
„Partnerstwo na rzecz e-integracji w makroregionie śląsko-opolskim ”;
Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 130 000,00 zł. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa u ochrona wód w kwocie 130 000,00 zł
§ 6210. Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 130 000,00 zł
„Zakup samochodu asenizacyjnego” w kwocie 130 000,00 zł
§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie przychodów w kwocie 28 800,00 zł § 906. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania
finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 28 800,00 zł.
§ 4. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 39 464,00 zł GZO Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 39 464,00 zł. Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 39 464,00 zł § 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych w kwocie 39 464,00 zł
§ 5. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 39 464,00zł Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 39 464,00 zł. Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 39 464,00 zł PSP- Ujazd § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł
§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych w kwocie 10 672,00 zł
PSP- Jaryszów
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł
§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych w kwocie 8 053,60 zł
PSP- Olszowa
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 1 850,00 zł
§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych w kwocie 6 296,40 zł
PP - Ujazd
§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych w kwocie 4 092,00 zł
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom