Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.312.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-01-2022

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2021 r. poz. 1372, 1834), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270), Uchwały Nr XL.266.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 598,32 zł. I. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 598,32 zł. 1. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 598,32 zł 1) dochody bieżące w kwocie 598,32 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami w kwocie 598,32 zł.


§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 2 400,00 zł. I. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 2 400,00 zł. 1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 2 400,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 2 400,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 400,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 2 400,00 zł.§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 2 998,32 zł. I. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 2 400,00 zł. 1. Rozdział 80107 Świetlice szkolne w kwocie 2 400,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 2 400,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 400,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 2 400,00 zł.II. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 598,32 zł.
1. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 598,32zł 1) wydatki bieżące w kwocie 598,32 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 11,97 zł
1 wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań w kwocie 11,97 zł.b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 586,35 zł.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.312.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-01-2022 w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok.pdf (177,86KB)