Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA UJAZDU o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Ujazd

Ujazd, dnia 22 marca 2022 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA UJAZDU

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentów miasta Ujazd

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz.503) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 i 2389),

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Ujeździe uchwały Nr XXXVIII.249.2021 z dnia 25 października 2021 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Ujazd oraz o możliwości składania wniosków.

Obszar objęty planem składa się z dwóch terenów położonych w granicach miasta Ujazd, w tym terenu nr 1 zlokalizowanego w rejonie zalewu Ujazd oraz terenu nr 2 stanowiącego działkę ewidencyjną nr 2323, wyznaczonych na załącznikach graficznych nr 1 i nr 2 do uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionego planu miejscowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 kwietnia 2022 r.  Wnioski można składać do Burmistrza Ujazdu w następujący sposób:

  • na piśmie na adres Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe w godzinach pracy urzędu,
  • drogą elektroniczną, opatrzone tematem: „Wniosek do mpzp Ujazd” na adres e-mail: , bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Ujazdu.

Jednocześnie, stosownie do art. 39 ust. 1, w związku z art. 30 i art. 46 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu w/w planu miejscowego wymagającego udziału społeczeństwa w procedurze oceny oddziaływania na środowisko. Z dostępną na danym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Ujeździe, 47-143 Ujazd, ul. Sławięcicka 19, w godzinach pracy urzędu. Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy do opracowywanego dokumentu można składać uwagi i wnioski w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 kwietnia 2022 r.  

Na podstawie art. 17a pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania dokumentów planistycznych gromadzone są i przetwarzane dane osobowe. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Ujazdu. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną procedurą sporządzania planu miejscowego dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ujazd www.bip.ujazd.pl  w zakładce: ochrona danych osobowych.

Na podstawie art. 8a ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że w związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Ujazdu danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowania dotyczącego sporządzania przedmiotowego miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego, prawo dostępu do informacji o źródle danych osobowych jest ograniczone, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

 

Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom

 

PDFuchwala-nr-xxxviii2492021-rady-miejskiej-w-ujezdzie-z-dnia-25-10-2021-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-fragmentow-miasta-ujazd.pdf (505,49KB)