Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLIII.282.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-03-2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583) oraz art. 3 i art. 5 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Dz. U. z 2021 r. poz. 2290) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Wyznacza się miejsce na terenie gminy Ujazd do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników - na placu handlowym targowiska "Mój Rynek" w Ujeździe przy ul. Piotra Skargi 3, na części działki 546.
§ 2. Uchwala się Regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu na placu handlowym targowiska "Mój Rynek" w Ujeździe, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XLIII.282.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-03-2022 wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na .pdf (234,30KB)

DOCXZałącznik nr 1 XLIII.282.2022.docx (6,01KB)