Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLIII.283.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-03-2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) Rada Miejeska w Ujeździe uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Ujeździe , opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1561/5 o powierzchni 0,0359 ha, obręb Ujazd, ujawnionej w księdze wieczystej nr OP1S/00047008/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich, stanowiącej własność Gminy Ujazd z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XLIII.283.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-03-2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Ujeździe, stanowiącej własność Gminy Ujazd..pdf (166,38KB)