Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLIII.284.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-03-2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku poz.559, 583) i art. 15 w związku z art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022 r. poz. 583) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się na rok 2022 stawkę dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe na:
1) całoroczne utrzymanie porządku12,63zł/m 2 2) całoroczne utrzymanie terenów zielonych miasta3,64zł/m 2 3) całoroczne utrzymanie terenów zielonych gmina4,60zł/m 2 4) dopłata do utrzymania m 2 powierzchni użytkowej targowiska miejskiego 16,85zł/m 2 5) dopłata do wywozu nieczystości płynnych za pomocą samochodu asenizacyjnego dla mieszkańców nie posiadających technicznej możliwości przyłączenia się do zbiorczej kanalizacji sanitarnej znajdującej się na terenie Gminy Ujazd 15,65zł/m 3
§ 2. Wysokość stawek określona w § 1 obowiązuje od 01.01.2022 r.
§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy Nr XL.265.2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XLIII.284.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-03-2022 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego.pdf (172,04KB)