Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLIII.285.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-03-2022

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559, 583) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Popiera się „Apel Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczący obniżenia wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego na rok 2022” zawarty w uchwale Sejmiku Województwa Opolskiego nr XXXVII/382/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r., załączonej do niniejszej uchwały. § 2. 2. Niniejszą uchwałę przekazuje się:
1) Prezydentowi RP,
2) Marszałkowi Senatu RP,
3) Marszałkowi Sejmu RP,
4) Prezesowi Rady Ministrów,
5) Ministrowi Edukacji i Nauki,
6) Posłom i Senatorom z województwa opolskiego,
7) Wojewodzie Opolskiemu,
8) Opolskiemu Kuratorowi Oświaty,
9) Związkowi Województw RP,
10) samorządom z obszaru województwa opolskiego,
11) mieszkańcom Gminy Ujazd poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe.

§ 3. 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Ujeździe.
§ 4. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XLIII.285.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-03-2022 w sprawie poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczącego wyrażenia sprzeciwu wobec obniżenia wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodo.pdf (309,08KB)

DOCXZałącznik nr 1 XLIII.285.2022.docx (8,56KB)