Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLIII.286.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-03-2022

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559, 583) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się „Rezolucję w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę”, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Rezolucję, o której mowa w § 1 przekazuje się:
1) Prezydentowi RP,
2) Prezesowi Rady Ministrów,
3) Marszałkowi Sejmu RP,
4) Marszałkowi Senatu RP,
5) posłom i senatorom województwa opolskiego,
6) Wojewodzie Opolskiemu,
7) Związkowi Województw RP,
8) starostom województwa opolskiego,
9) samorządom województwa opolskiego,
10) mieszkańcom Gminy Ujazd poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Ujeździe.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XLIII.286.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-03-2022 w sprawie przyjęcia „Rezolucji w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę”.pdf (226,83KB)

DOCXZałącznik nr 1 XLIII.286.2022.docx (6,36KB)