Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLIII.289.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-03-2022

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 4 1 ust. 1, 2, 2a, 5 art. 18 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1, 2, 2a i 2b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2050 ze zm.) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ujazd na lata 2022 - 2025, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Program o których mowa w § 1, stanowić będzie część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 4. Traci moc uchwała nr XXXIX.253.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ujazd na 2022 rok.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XLIII.289.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-03-2022 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ujazd na lata 2022  - 2025.pdf (1,12MB)

PDFZalacznik1 XLIII.289.2022.pdf (506,62KB)