Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLIV.290.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14-04-2022

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2022 poz. 559, 583), art. 211, 212 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270 z 2022 r. poz. 583, 655) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2022 r. poz. 583), Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 63 680,00 zł. I. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 2 200,00 zł. 1. Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 2 200,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 2 200,00 zł
1 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 200,00zł.


II. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 61 480,00 zł.
1. Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 61 480,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 61 480,00 zł
1 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 61 480,00 zł.


§ 2. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 63 680,00 zł. I. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 2 200,00 zł. 1. Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 2 200,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 2 200,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 200,00 zł.


II. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 61 480,00 zł.
1. Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 61 480,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 61 480,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 61 480,00 zł.


§ 3. W uchwale Nr XL.266.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok § 14 otrzymuje nowe brzmienie:
Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do kwoty 3 207 724,79 zł, w tym na:
1 pokrycie planowanego deficytu w wysokości 662 769,79 zł,

2 spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych w wysokości 544 955,00 zł,

3 pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do 2 000 000,00 zł;


2) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
3) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych;
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę rachunku podstawowego;
5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
6) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XLIV.290.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14-04-2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2022 rok.pdf (184,32KB)