Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLV.293.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-04-2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583) i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1371, 2445) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI.175.2013 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ujazd oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr XXXV.239.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ujazd oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XLV.293.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-04-2022 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Ujazd i zasad korzystania z tych przystanków.pdf (252,04KB)

DOCXZałącznik nr 1 XLV.293.2022.docx (6,86KB)