Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLV.294.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-04-2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2022 poz. 559, 583), art. 211, 212 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270 z 2022 r. poz. 583, 655) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 505 835,40 zł. I. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 313 314,40 zł. 1. Rozdział 01095 Pozostała działalność w kwocie 313 314,40 zł 1) dochody bieżące w kwocie 313 314,40 zł
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 313 314,40 zł.


II. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 20 000,00 zł.
1. Rozdział 75618 Wpłaty z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 20 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 20,000,00 zł
1 wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 20 000,00 zł.


III. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 172 521,00 zł.
1. Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 22 750,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 22 750,00 zł
1 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w kwocie 22 750,00 zł.


2. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 31 200,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 31 200,00 zł
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) w kwocie 31 200,00 zł.


3. Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 118 571,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 118 571,00 zł
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 118 571,00 zł.


§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 61 600,66 zł. I. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 3 090,66 zł. 1. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 3 090,66 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 3 090,66 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3 090,66 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3 090,66 zł
Fundusz sołecki- Sieroniowice w kwocie 3 090,66 zł.II. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 18 000,00 zł.
1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 18 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 18 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 18 000,00 zł
„Wzmocnienie fundamentów budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Ujeździe”. ”;


III. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 6 510,00 zł.
1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 6 510,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 6 510,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6 510,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 6 010,00 zł,

2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 500,00 zł.IV. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 3 000,00 zł.
1. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 3 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 3 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3 000,00 zł.V. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 31 000,00 zł.
1. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 31 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 31 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 31 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 31 000,00 zł
Fundusz sołecki- Sieroniowice w kwocie 31 000,00 zł.§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 567 436,06 zł. I. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 313 314,40 zł. 1. Rozdział 01095 Pozostała działalność w kwocie 313 314,40 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 313 314,40 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 313 314,40 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 5 273,42 zł,

2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 308 040,98 zł.II. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 21 510,00 zł.
1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 15 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 15 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15 00,00 zł
Fundusz sołecki- Sieroniowice w kwocie 15 000,00 zł.2. Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 6 510,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 6 510,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6 510,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 6 010,00 zł,

2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 500,00 zł.III. Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 20 000,00 zł.
1. Rozdział 85154 Przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 20 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 20 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 20 000,00 zł.IV. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 172 521,00 zł.
1. Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 22 750,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 22 750,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 750,00 zł.


2. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 31 200,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 31 200,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 31 200,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 31 200,00 zł.3. Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 118 571,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 118 571,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 979,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 2 970,00 złb) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 115 601,00 zł.


V. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 20 000,00 zł.
1. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 20 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 5 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5 000,00 zł
Fundusz sołecki – Sieroniowice w kwocie 2 000,00 zł;2) wydatki majątkowe w kwocie 15 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 15 000,00 zł
Zakup kosiarki samojezdnej
Fundusz sołecki – Sieroniowice w kwocie 15 000,00 zł.


VI. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 2 090,66 zł.
1. Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 2 090,66 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 2 090,66 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 090,66 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2 090,66 zł
Fundusz sołecki – Sieroniowice w kwocie 2 090,66 zł.VII. Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 18 000,00 zł.
1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe w kwocie 18 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 18 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 18 000,00 zł
Zakup samobieżnej kosiarki TORO 450 D.


§ 4. Dokonuje się następujących zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XL.266.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok
„Plan zadań inwestycyjnych na rok 2022”: ”;
1) Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne:
a) „ Zakup kosiarki samojezdnej” w kwocie 15 000,00 zł (Dział 900, rozdz. 90004) Fundusz sołecki – Sieroniowice w kwocie 15 000,00 zł,
b) „Zakup samobieżnej kosiarki TORO 450 D” w kwocie 18 000,00 zł (Dział 926, rozdz. 92601);


2) Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne:
a) „Wzmocnienie fundamentów budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Ujeździe” w kwocie 18 000,00 zł (Dział 754, Rozdz.75412).


§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XLV.294.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-04-2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2022 rok.pdf (257,97KB)