Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA UJAZDU o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług publicznych w Niezdrowicach”

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA UJAZDU

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług publicznych w Niezdrowicach”

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz Uchwały Nr XXXIV.231.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24 czerwca 2021 r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług publicznych w Niezdrowicach”

 

które odbędzie się w dniach od 9 maja do 6 czerwca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, w godzinach pracy Urzędu oraz poprzez publikację na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ujeździe w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

http://bip.ujazd.pl/1176/819/informacja-publiczna.html

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 i 2389), Burmistrz Ujazdu odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu przedmiotowego planu.

Obszar objęty planem stanowi teren Wiejskiego Domu Kultury z najbliższym otoczeniem, w tym działka ewidencyjna nr 553/2 oraz część działek ewidencyjnych nr 554 i 558 obręb Niezdrowice, zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 maja 2022 r. o godz. 15 w Urzędzie Miejskim w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19,  w Sali posiedzeń na II piętrze. W trakcie dyskusji zainteresowani będą mieli możliwość zabierania głosu, zadawania pytań i składania uwag.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Burmistrza Ujazdu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu wnoszącego uwagę, przedmiotu uwagi oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 czerwca 2022 r. Uwagi złożone po upływie podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 8c ustawy, uwagi mogą być wnoszone w formie:

  1. papierowej na adres: Urząd Miejski w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd,
  2. elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: z podaniem w tytule: „uwaga do mpzp Niezdrowice”.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Na podstawie art. 17a pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania dokumentów planistycznych gromadzone są i przetwarzane dane osobowe. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Ujazd reprezentowana przez Burmistrza Ujazdu. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną procedurą sporządzania dokumentów planistycznych, dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ujeździe http://bip.ujazd.pl/2590/1523/klauzule-informacyjne.html

Na podstawie art. 8a ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że w związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Ujazdu danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowania dotyczącego sporządzania przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prawo dostępu do informacji o źródle danych osobowych jest ograniczone, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

 

 

Zastępca Burmistrza 

Katarzyna Tomczyk

 

PDFUzasadnienie do mpzp Niezdrowice-etap wyłożenia.pdf (196,72KB)
PDFUCHWAŁA mpzp Niezdrowice.pdf (187,08KB)
PDFRYSUNEK mpzp Niezdrowice.pdf (661,55KB)