Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie-Obwieszczenie o wezwaniu inwestora do uzupełnienia raportu

Strona archiwalna

 

RG.6220.13.2021                                                                           Ujazd, dnia 13 maja 2022 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wezwaniu inwestora do uzupełniania przedłożonego raportu

 

 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm. dalej KPA)

zawiadamiam strony postępowania,

o wezwaniu Inwestora (pismami z dnia 04.05.2022 roku oraz 13.05.2022 roku znak: RG.6220.13.2021 na podstawie pisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach opolskich, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu  oraz PGW Wody Polskie Zarządu Zlewni w Gliwicach, które wpłynęły do tut. Urzędu Miejskiego) do złożenia uzupełnienia Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków dla SSE w gminie Ujazd”.

            Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego  w nim udziału w każdym jego stadium.

            Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe w  Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska. Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Referatu, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

            Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art.74 ust. 3 ustawy OOŚ oraz art. 49 KPA – zawiadomienie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ujeździe www.bip.ujazd.pl oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Zimna Wódka. Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

                                                                                                                                                  Z up. Burmistrza

                                                                                                                                                  (-) Katarzyna Tomczyk