Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

ZARZĄDZENIE NR 0050.331.2022
BURMISTRZA UJAZDU
z dnia 17 maja 2022 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej, położonej w Gminie Ujazd


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 559) i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zmianami) oraz Uchwały nr XLIII.283.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w  Ujeździe, stanowiącej własność Gminy Ujazd, zarządza się co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość położoną w Ujeździe, opisaną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1561/5 o powierzchni 0,0359 ha, obręb Ujazd, ujawnioną w księdze wieczystej nr OP1S/00047008/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe przy ul. Sławięcickiej 19 na okres 21 dni, oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ujeździe. Informacja o zamieszczeniu tego wykazu podana zostaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

§ 3. Osobom spełniającym warunki określone w art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z  dniem podpisania.

Burmistrz Ujazdu

(-) Hubert Ibrom

Załącznik:

-wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej, położonej w gminie Ujazd - PDFwykaz.pdf (369,96KB)