Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLVI.296.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-05-2022

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840) i § 7 uchwały Nr XXII.170.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21 września 2020 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Ujazd na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Ujeździe udziela dotacji w kwocie 30.000,00 zł ( trzydzieści tysięcy złotych) na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Elżbiety Węgierskiej w Kluczu z przeznaczeniem na konserwację bocznego ołtarza w kościele p.w. Matki Boskiej Śnieżnej w Olszowej. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych województwa opolskiego pod nr 99/54 z dnia 13.05.1954r. § 2. Źródłem dotacji są środki zapisane w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92120 § 6570 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytków.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XLVI.296.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-05-2022 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Elżbiety Węgierskiejw Kluczu na przeprowadzenie konserwacji bocznego ołtarza w kościele p.w. Matki Boskiej Śnieżnej w.pdf (187,36KB)