Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLVI.297.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-05-2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 1 w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn.zm.), w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ujazd, w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XII/69/2007 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 13 września 2007 rokuw sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz ustalenia warunków i sposobów ich przyznawania nauczycielom, korzystającym z opieki zdrowotnej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Ujazd.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XLVI.297.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-05-2022 w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.pdf (658,98KB)

PDFZalacznik1 XLVI.297.2022.pdf (112,50KB)

PDFZalacznik2 XLVI.297.2022.pdf (111,87KB)

PDFZalacznik3 XLVI.297.2022.pdf (77,85KB)

PDFZalacznik4 XLVI.297.2022.pdf (70,38KB)