Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLVI.298.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-05-2022

Na podstawie art.10 ust.2 i art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2022 r. poz. 559, 583, 1005), art. 216 ust.2 i art.220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270 z 2022 poz. 583, 655) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLI.271.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego zmienia się treść § 1, który otrzymuje następujące brzmienie:
§ 1. Gmina Ujazd udziela pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Strzeleckiemu w wysokości 583.100,00 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sto złotych 00/100) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: 1) .”Przebudowa i rozbudowa nawierzchni drogi powiatowej 1461O Sieroniowice – Ujazd na odcinku Jaryszów - Ujazd - dokumentacja projektowa” – 40.000,00 zł . 2) .”Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1455 O Olszowa - Ujazd”- 200.000,00 zł. 3) .”Rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1461O Sieroniowice -Ujazd w m. Jaryszów ul. Strzelecka – dokumentacja projektowa” – 77.000,00 zł. 4) .”Budowa brakującego odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej1442O Nogowczyce – Balcarzowice w m. Balcarzowice ul. 1 Maja – dokumentacja projektowa” – 20.000,00 zł . 5. )”Rozbudowa drogi poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1457O Ujazd-Niezdrowice – granica województwa śląskiego (Pławniowice) w m. Niezdrowice ul. Wiejska – dokumentacja projektowa” – 61.000,00 zł. 6. )” Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1458O Ujazd – Kędzierzyn – Koźle ul. 3 Maja w Ujeździe na odcinku od mostu na rzece Kłodnica do ul. Okrzei wraz dokumentacją projektową” – 55.100,00 zł. 7. )” Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego – droga powiatowa 1457 O w m. Niezdrowice ul. Wiejska” – 130.000,00 zł. ”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XLVI.298.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-05-2022 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego.pdf (175,89KB)