Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLVI.300.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-05-2022

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2022 poz. 559,583, 1005), art. 211, 212, 219, 220, 221 ustawy z dnia 27.08. 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270 z 2022 r. poz. 583, 655) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 602 962,86 zł. I. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 15 000,00 zł. 1. Rozdział 01095 Pozostała działalność w kwocie 15 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 10 000,00 zł
a) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł
Marszałkowska Inicjatywa Sołecka w kwocie 10 000,00 zł;


2) dochody majątkowe w kwocie 5 000,00 zł
a) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 5 000,00 zł
Marszałkowska Inicjatywa Sołecka w kwocie 5 000,00 zł.


II. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 275 762,86 zł.
1. Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 225 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 225 000,00 zł
a) wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 200 000,00 zł,

b) wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 25 000,00 zł.


2. Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 30 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 30 000,00 zł
a) wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 30 000,00 zł.


3. Rozdział 75618 Wpłaty z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 20 762,86 zł 1) dochody bieżące w kwocie 20 762,86 zł
1 wpłaty z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 20 762,86 zł.


III. Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 30 000,00 zł.
1. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 30 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 30 000,00 zł
a) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 30 000,00 zł.


IV. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 282 200,00 zł.
1. Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 282 200,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 282 200,00 zł
a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwocie 282 200,00 zł.
1 środki europejskie – 282 200,00 zł
„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR” w kwocie 282 200,00 zł.§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 1 551 237,00 zł. I. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 430 000,00 zł. 1. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie 430 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 430 000,00 zł
a) dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 430 000,00 zł
„ Przebudowa i rozbudowa nawierzchni drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice – Ujazd na odcinku Jaryszów- Ujazd -dokumentacja projektowa” w kwocie 40 000,00 zł.
„ Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1455 O Olszowa - Ujazd” w kwocie 200 000,00 zł.
„ Rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice -Ujazd w m. Jaryszów ul. Strzelecka – dokumentacja projektowa ” w kwocie 65 000,00 zł.
„ Budowa brakującego odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej 1442 O Nogowczyce - Balcarzowice w m. Balcarzowice ul. 1 Maja - dokumentacja projektowa ” w kwocie 20 000,00 zł.
„ Rozbudowa drogi poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1457 O Ujazd -Niezdrowice – granica województwa śląskiego (Pławniowice ) w m. Niezdrowice ul. Wiejska – dokumentacja projektowa” w kwocie 45 000,00 zł.
„ Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1458 O Ujazd – Kędzierzyn-Koźle ul. 3 Maja w Ujeździe na odcinku od mostu na rzece Kłodnica do ul. Okrzei wraz dokumentacją projektową” w kwocie 60 000,00 zł.


II. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 21 800,00 zł.
1. Rozdział 70095 Pozostała działalność w kwocie 21 800,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 21 800,00 zł
a) dotacje na zadania bieżące w kwocie 21 800,00 zł
1 dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 21 800,00 zł.III. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 1 079 437,00 zł.
1. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 1 079 437,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 1 079 437,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 079 437,00 zł
1 środki europejskie – 334 517,52 zł,

2 budżet gminy – 744 919,48 zł,
„Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Ujazd, Gminie Bierawa i Gminie Leśnica” w kwocie 1 079 437,00 zł.IV. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 20 000,00 zł.
1. Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 20 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 20 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 20 000,00 zł
Fundusz sołecki- Stary Ujazd „Zakup kontenera na sprzęt” w kwocie 20 000,00 zł.


§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 4 690 529,86 zł. I. Dział 400 Wytwarzanie i zagospodarowanie w energię elektryczną, gaz i wodę w kwocie 30 000,00 zł. 1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody w kwocie 30 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 30 000,00 zł
a) dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 30 000,00 zł
„Budowa fragmentu sieci wodociągowej w Ujeździe” w kwocie 30 000,00 zł.


II. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 883 100,00 zł.
1. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie 583 100,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 583 100,00 zł
a) dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 583 100,00 zł
„ Przebudowa i rozbudowa nawierzchni drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice – Ujazd na odcinku Jaryszów- Ujazd -dokumentacja projektowa” w kwocie 40 000,00 zł.
„ Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1455 O Olszowa - Ujazd” w kwocie 200 000,00 zł.
„ Rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice -Ujazd w m. Jaryszów ul. Strzelecka – dokumentacja projektowa” w kwocie 77 000,00 zł.
„ Budowa brakującego odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej 1442 O Nogowczyce - Balcarzowice w m. Balcarzowice ul. 1 Maja - dokumentacja projektowa ” w kwocie 20 000,00 zł.
„ Rozbudowa drogi poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1457 O Ujazd -Niezdrowice – granica województwa śląskiego (Pławniowice ) w m. Niezdrowice ul. Wiejska – dokumentacja projektowa” w kwocie 61 000,00 zł.
„ Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1458 O Ujazd – Kędzierzyn-Koźle ul. 3 Maja w Ujeździe na odcinku od mostu na rzece Kłodnica do ul. Okrzei wraz dokumentacją projektową” w kwocie 55 100,00 zł.
„Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego – droga powiatowa 1457 O w m. Niezdrowice ul. Wiejska” w kwocie 130 000,00 zł.


2. Rozdział 60095 Pozostała działalność w kwocie 300 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 300 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 300 000,00 zł
-środki europejskie - 200 000,00 zł,

-budżet gminy - 100 000,00 zł,

„Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe” w kwocie 300 000,00 zł.


III. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 86 000,00 zł.
1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 86 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 34 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 34 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 34 000,00 zł;2) wydatki majątkowe w kwocie 52 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 52 000,00 zł
„ Zakup nieruchomości - działka Nr 458, 459 w Ujeździe” w kwocie 52 000,00 zł.


IV. Dział 710 Działalność usługowa w kwocie 5 000,00 zł.
1. Rozdział 71095 Pozostała działalność w kwocie 5 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 5 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5 000,00 zł.V. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 115 000,00 zł.
1. Rozdział 75023 Utrzymanie gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 100 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 100 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 100 000,00 zł.2. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 15 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15 000,00 zł.VI. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 50 000,00 zł.
1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 50 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 50 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 50 000,00 zł.VII. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 50 000,00 zł.
1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 50 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 50 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 50 000,00 zł.VIII. Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 20 762,86 zł.
1. Rozdział 85154 Przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 20 762,86 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 20 762,86 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 20 762,86 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 9 000,00 zł,

2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11 762,86 zł.IX. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 282 200,00 zł.
1. Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 282 200,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 282 200,00 zł
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 282 200,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 282 200,00 zł
„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR” w kwocie 282 200,00 zł.X. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 3 136 467,00 zł.
1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 123 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 123 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 123 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 123 000,00 zł.2. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 6 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 6 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6 000,00 zł
Marszałkowska Inicjatywa Sołecka w kwocie 6 000,00 zł – Stary Ujazd.3. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 1 104 437,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 25 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 25 000,00 zł;2) wydatki majątkowe w kwocie1 079 437,00 zł
a) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 079 437,00 zł
1 środki europejskie – 334 517,52 zł,

2 budżet gminy – 744 919,48 zł,
„Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Ujazd, Gminie Bierawa i Gminie Leśnica” w kwocie 1 079 437,00 zł.4. Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie 1 903 030,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 1 903 030,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 903 030,00 zł

1 środki europejskie w kwocie 489 230,00 zł,

2 budżet gminy w kwocie 1 413 800,00 zł,
„Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn” w kwocie 1 903 030,00 zł.XI. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 32 000,00 zł.
1. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 12 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 6 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6 000,00 zł
„ Marszałkowska Inicjatywa Sołecka w kwocie 6 000,00 zł – Jaryszów”; ”;2) wydatki majątkowe w kwocie 6 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6 000,00 zł
„Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej”- Marszałkowska Inicjatywa Sołecka w kwocie 6 000,00 zł – Klucz.


2. Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 20 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 20 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 20 000,00 zł
Fundusz sołecki- Stary Ujazd w kwocie 20 000,00 zł.§ 4. Zwiększa się budżet gminy po stronie przychodów w kwocie 2 536 330,00 zł. 1 Wolne środki, o których mowa w art.217.ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 536 330,00 zł.

§ 5. Dokonuje się następujących zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XL.266.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok
„ Plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2022 ”;
1. Zmniejsza się dotację na zadania inwestycyjne § 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, o kwotę 430 000,00 zł (Dział 600, rozdz.60014).
2. Zmniejsza się dotację na zadania bieżące § 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 21 800,00 zł (Dział 700, rozdz. 70095).
3. Zwiększa się dotację na zadania inwestycyjne § 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, o kwotę 583 100,00 zł (Dział 600, rozdz.60014 ).
4. Zwiększa się dotację na zadania inwestycyjne § 6210 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych, o kwotę 30 000,00 zł (Dział 400, rozdz. 40002).

§ 6. Dokonuje się następujących zmian w załączniku Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XL.266.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok
„Plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2022 ”;

Zwiększa się dotację na zadania inwestycyjne § 6237 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 334 517,51 zł § 6239 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 744 919,48 zł (Dział 900, rozdz. 90005)

„Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Ujazd, Gminie Bierawa i Gminie Leśnica” w kwocie 1 079 437,00 zł.
§ 7. Dokonuje się następujących zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XL.266.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.
„ Plan zadań inwestycyjnych na rok 2022 ”;
1. Zwiększa się wydatki
Dotacje na zadania inwestycyjne:
a) „Budowa fragmentu sieci wodociągowej w Ujeździe” w kwocie 30 000,00 zł (Dział 400, rozdz.40002),

b) „ Przebudowa i rozbudowa nawierzchni drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice – Ujazd na odcinku Jaryszów- Ujazd -dokumentacja projektowa” w kwocie 40 000,00 zł. (Dział 600, rozdz.60014),

c) „ Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1455 O Olszowa - Ujazd” w kwocie 200 000,00 zł. (Dział 600, rozdz.60014),

d) „ Rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice -Ujazd w m. Jaryszów ul. Strzelecka – dokumentacja projektowa ” w kwocie 77 000,00 zł.(Dział 600, rozdz.60014),

e) „ Budowa brakującego odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej 1442 O Nogowczyce - Balcarzowice w m. Balcarzowice ul. 1 Maja - dokumentacja projektowa” w kwocie 20 000,00 zł. (Dział 600, rozdz.60014),

f) „ Rozbudowa drogi poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1457 O Ujazd -Niezdrowice – granica województwa śląskiego (Pławniowice) w m. Niezdrowice ul. Wiejska – dokumentacja projektowa” w kwocie 61 000,00 zł. (Dział 600, rozdz.60014),

g) „ Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1458 O Ujazd – Kędzierzyn-Koźle ul. 3 Maja w Ujeździe na odcinku od mostu na rzece Kłodnica do ul. Okrzei wraz dokumentacją projektową” w kwocie 55 100,00 zł. (Dział 600, rozdz.60014),

h) „Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego – droga powiatowa 1457 O w m. Niezdrowice ul. Wiejska” w kwocie 130 000,00 zł (Dział 600, rozdz.60014),

i) „Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Ujazd, Gminie Bierawa i Gminie Leśnica” w kwocie 1 079 437,00 zł (Dział 900 rozdz. 90005),
Inwestycje i zakupy inwestycyjne


a) „Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe” w kwocie 300 000,00 zł (Dział 600, rozdz.60095),

b) „Zakup nieruchomości - działka Nr 458, 459 w Ujeździe” w kwocie 52 000,00 zł (Dział 700, rozdz.70005),

c) „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn ” w kwocie 1 903 030,00 zł (Dział 900, rozdz.90008),

d) „Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej”- w kwocie 6 000,00 zł (Dział 921, rozdz.92109),


2. Zmniejsza się wydatki:
Dotacje na zadania inwestycyjne:
a) „ Przebudowa i rozbudowa nawierzchni drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice – Ujazd na odcinku Jaryszów- Ujazd -dokumentacja projektowa” w kwocie 40 000,00 zł (Dział 600, rozdz.60014),

b) „ Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1455 O Olszowa - Ujazd” w kwocie 200 000,00 zł (Dział 600, rozdz.60014),

c) „ Rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice -Ujazd w m. Jaryszów ul. Strzelecka – dokumentacja projektowa ” w kwocie 65 000,00 zł (Dział 600, rozdz.60014),

d) „ Budowa brakującego odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej 1442 O Nogowczyce -Balcarzowice w m. Balcarzowice ul. 1 Maja -dokumentacja projektowa” w kwocie 20 000,00 zł (Dział 600, rozdz.60014),

e) „ Rozbudowa drogi poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1457 O Ujazd -Niezdrowice – granica województwa śląskiego (Pławniowice) w m. Niezdrowice ul. Wiejska – dokumentacja projektowa” w kwocie 45 000,00 zł (Dział 600, rozdz.60014),

f) „ Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1458 O Ujazd – Kędzierzyn-Koźle ul. 3 Maja w Ujeździe na odcinku od mostu na rzece Kłodnica do ul. Okrzei wraz dokumentacją projektową” w kwocie 60 000,00 zł.( Dział 600, rozdz.60014).
Inwestycje i zakupy inwestycyjne:


a) „Zakup kontenera na sprzęt” w kwocie 20 000,00 zł (Dział 921, rozdz.92195),

b) „Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Ujazd, Gminie Bierawa i Gminie Leśnica” w kwocie 1 079 437,00 zł (Dział 900 rozdz. 90005).


§ 8. Dokonuje się następujących zmian w załączniku Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XL.266.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok:
„ Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2022 rok ”;
1) Zmniejsza się przychody o kwotę 21 800,00 zł. w tym:
1 dotacja w kwocie 21 800,00 zł;


2) Zmniejsza się koszty bieżące o kwotę 21 800,00 zł;
3) Zwiększa się przychody o kwotę 30 000,00 zł. w tym:
1 dotacja w kwocie 30 000,00 zł;


4) Zwiększa się koszty majątkowe o kwotę 30 000,00 zł.

§ 9. Dokonuje się następujących zmian w załączniku Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XL.266.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok:
„ Plan przychodów i rozchodów na 2022 rok ”;
1) Zwiększa się przychody
a) § 950 - Wolne środki, o których mowa w art.217.ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 536 330,00 zł.


§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XLVI.300.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-05-2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2022 rok.pdf (325,13KB)