Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLVII Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe.

Termin: 23.06.2022, g. 12:00

Miejsce: MGODK

 1. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. 3. Przyjęcie wniosku Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych dot. przyznania wyróżnień absolwentom.
 4. 4. Wręczenie nagród wyróżnionym absolwentom szkół gminy Ujazd.
 5. 5. Wręczenie nagród - stypendium Burmistrza Ujazdu.
 6. 6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym.
 7. 7. Informacja o pracy Burmistrza.
 8. 8. Udzielenie Burmistrzowi Ujazdu wotum zaufania w formie uchwały:
  1. 8.1. przedstawienie raportu o stanie gminy Ujazd za 2021 rok,

   PDFRaport o stanie Gminy Ujazd za 2021 r..pdf (1,94MB)

  2. 8.2. debata nad raportem o stanie gminy Ujazd,
  3. 8.3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ujazdu wotum zaufania.

   PDFProjekt uchwały o udzielenie Burmistrzowi Ujazdu wotum zaufania.pdf (173,19KB)

   PDFUZASADNIENIE do uchwały wotum zaufania.pdf (88,48KB)

 9. 9. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2021 rok i sprawozdań finansowych:
  1. 9.1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok,

   PDF1.Zarządzenie Nr 0050.323.2022.pdf (269,16KB)

   PDF2. Informacja opisowa.pdf (948,78KB)

   PDF3.Plan i wykonanie dochodów za 2021 rok.pdf (559,16KB)

   PDF4. Plan i wykonanie wydatków za 2021 rok.pdf (666,80KB)

   PDF5.Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za 2021 rok (003).pdf (275,50KB)

   PDF6.Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych za 2021 rok.pdf (494,64KB)

   PDF7.Plan i wykonanie dotacji dla jednostek sektora f. publ za 2021 rok.pdf (486,32KB)

   PDF8.Plan i wykonanie dotacji dla jednostek spoza sektora za 2021 rok.pdf (463,46KB)

   PDF9.Plan i wykonanie wydatków - fundusz sołecki za 2021 rok.pdf (364,90KB)

  2. 9.2. przedstawienie sprawozdań finansowych,
  3. 9.3. przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego,

   PDF10.Informacja o stanie mienia komunalnego.pdf (418,87KB)

   PDF11.Inf. o stanie mienia.pdf (357,99KB)

  4. 9.4. przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ujazd,

   PDFOpinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 r..pdf (196,16KB)

  5. 9.5. przedstawienie opinii Komisji Stałych – Komisji Budżetowej,

   PDFOpinia Komisji Budżetu.pdf (82,87KB)

  6. 9.6. dyskusja,
  7. 9.7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok.

   PDFProjekt uchwały zatwierdzenie sprawozdań za 2021 r..pdf (265,49KB)

 10. 10. Udzielenie Burmistrzowi Ujazdu absolutorium za 2021 rok w formie uchwały:
  1. 10.1. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,

   PDFWniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie Burmistrzowi Ujazdu Absolutorium za 2021 r..pdf (38,82KB)

   PDFUchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium wraz z opinią.pdf (321,46KB)

  2. 10.2. przedstawienie opinii RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej,

   PDFPismo RIO.pdf (27,90KB)

   PDFUchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.pdf (103,19KB)

  3. 10.3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ujazdu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

   PDFProjekt uchwały o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Ujazdu za 2021 r..pdf (278,29KB)

 11. 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. a. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnianych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Ujazd;

   PDFProjekt Uchwały wymiar godzin.pdf (183,33KB)

   PDFuzasadnienie do uchwały wymiar godzin.pdf (105,43KB)

  2. b. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2022 r.,
  3. c. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 12. 12. Interpelacje i zapytania.
 13. 13. Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Miejskiej.
 14. 14. Sprawy różne.
 15. 15. Zakończenie posiedzenia.