Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLVII.305.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-06-2022

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b i c oraz art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z 2022 r. poz. 935, 1116) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnianych w placówkach prowadzonych przez Gminę Ujazd wynosi 20 godzin. 2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze wynosi 25 godzin.
§ 2. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe Nr VI.47.2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Ujazd.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XLVII.305.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-06-2022 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnianych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Ujazd.pdf (166,89KB)