Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLVII.306.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-06-2022

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079), art.211, 212, 220 ustawy z dnia 27.08. 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270 z 2022 r. poz. 583, 655, 1079) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 264 462,00 zł. I. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 8 000,00 zł. 1. Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 8 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 8 000,00 zł
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 000,00 zł.


II. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 5 000,00 zł.
1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 5 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 5 000,00 zł
a) wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5 000,00 zł.


III. Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 218 324,00 zł.
1. Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 218 324,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 218 324,00 zł
a) subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 218 324,00 zł.


IV. Dział 855 Rodzina w kwocie 32 000,00 zł.
1. Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze w kwocie 2 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 2 000,00 zł
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 2 000,00 zł.


2. Rozdział 85516 Systemy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 30 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 30 000,00 zł
a) wpływy z różnych opłat w kwocie 30 000,00 zł.


V. Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 1 138,00 zł.
1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe w kwocie 1 138,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 1 138,00 zł
a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 108,00 zł,

b) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 030,00 zł.


§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 34 000,00 zł. I. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 34 000,00 zł. 1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 4 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 4 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 4 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4 000,00 zł.2. Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 30 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 30 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 30 000,00 zł.§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 298 462,00 zł. I. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 22 000,00 zł. 1. Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 22 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 22 000,00 zł
a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 22 000,00 zł.
„Wymiana schodów w budynku komunalnym w Zimniej Wódce” w kwocie 22 000,00 zł.


II. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 18 000,00 zł.
1. Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 10 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 10 000,00 zł.2. Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 8 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 8 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8 000,00 zł.III. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 5 000,00 zł.
1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 5 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 5 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5 000,00 zł.IV. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 218 324,00 zł.
1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 178 424,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 178 424,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 162 924,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 162 924,00 zł,b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 500,00 zł.


2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 17 200,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 17 200,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 16 150,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 16 150,00 zł,b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 050,00 zł.


3. Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 14 700,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 14 700,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 13 800,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 13 800,00 zł,b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 900,00 zł.


4. Rozdział 80107 Świetlice szkolne w kwocie 8 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 8 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7 700,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 7 700,00 zł,b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 300,00 zł.


V. Dział 855 Rodzina w kwocie 22 000,00 zł.
1. Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze w kwocie 2 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 2 000,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 000,00 zł.


2. Rozdział 85516 Systemy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 20 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 20 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 20 000,00 zł.VI. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 12 000,00 zł.
1. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 12 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 12 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 12 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 000,00 zł.VII. Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 1 138,00 zł.
1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe w kwocie 1 138,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 1 138,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 138,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 138,00 zł.§ 4. Dokonuje się następujących zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XL.266.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok:
„Plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2022 ”;
1. Zwiększa się dotację na zadania inwestycyjne § 6210 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych, o kwotę 22 000,00 zł (Dział 700, rozdz. 70007).

§ 5. Dokonuje się następujących zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XL.266.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok:
„Plan zadań inwestycyjnych na rok 2022 ”;
1. Zwiększa się wydatki
Dotacje na zadania inwestycyjne:
a) „Wymiana schodów w budynku komunalnym w Zimniej Wódce” w kwocie 22 000,00 zł (Dział 700, rozdz.70007).


§ 6. Dokonuje się następujących zmian w załączniku Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XL.266.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok:
„ Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2022 rok ”;
1) Zwiększa się przychody o kwotę 22 000,00 zł. w tym:
1 dotacja w kwocie 22 000,00 zł.


2) Zwiększa się koszty majątkowe o kwotę 22 000,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XLVII.306.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-06-2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2022 rok.pdf (250,01KB)