Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLVII.308.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-06-2022

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) oraz na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1324) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych prowadzące żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Ujazd mogą ubiegać się o dotację celową z budżetu gminy.
2. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Ujazd w kwocie 200,00 zł miesięcznie na każde objęte opieką dziecko w wieku do lat 3:
a) posiadające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Ujazd, potwierdzone zaświadczeniem o zameldowaniu oraz odpowiednim dokumentem potwierdzającym miejsce zamieszkania,

b) obojga rodziców pracujących zawodowo lub pracującego zawodowo rodzica samotnie wychowującego dziecko, niekorzystających z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego na to dziecko.


3. Obowiązek weryfikacji zaświadczenia o zameldowaniu i zamieszkaniu opiekuna prawnego i dziecka przyjętego do żłobka leży w gestii podmiotu dotowanego.
4. Dotacja przysługuje na dziecko do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia.
5. Dotacja przysługuje na dzieci dla których nie zapewniono miejsca w Żłobku Publicznym w Ujeździe.

§ 2. 1. Podmioty o których mowa w § 1, ubiegające się o przyznania dotacji celowej na dany rok budżetowy, składają Burmistrzowi Ujazdu, nie później niż do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, wniosek zawierający: 1) dane podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,
2) nazwę i adres żłobka lub klubu dziecięcego,
3) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków
4) planowaną liczbę dzieci, które mają być objęte opieką żłobka
5) wskazanie osoby odpowiedzialnej za wydatkowanie środków otrzymanych z dotacji,
6) zobowiązanie do informowania organu dotującego o zmianach:
a) nazwy lub imienia i nazwiska podmiotu prowadzącego żłobek

b) miejsca prowadzenia żłobka.
z zastrzeżeniem ust. 2. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.2. Do wniosku o którym mowa w ust.1 Podmiot dotowany przedkłada wykaz dzieci dla których zweryfikowano zameldowanie i zamieszkanie na terenie Gminy Ujazd ze wskazaniem wyników weryfikacji.
3. W roku utworzenia żłobka, ww. wniosek winien być złożony nie później niż do 15 dni od dnia wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.

§ 3. Dotacja celowa przekazywana jest w transzach miesięcznych z dołu, po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w ciągu siedmiu dni od przedstawienia przez podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy wniosku, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. Wyjątek stanowi transza za grudzień, w przypadku której wniosek ma być przedłożony do 20 grudnia, a dotacja wypłacona do 31 grudnia.
§ 4. 1. nieważność zapisu stwierdzona rozstrzygnięciem nadzorczym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Uchwałą nr 23/36/2022 z dnia 13 lipca 2022 r. PDFRozstrzygnięcie nadzorcze RIO (128,84KB)

2. W przypadku stwierdzenia przez organ dotujący niezgodności stanu faktycznego z informacjami przekazanymi organowi dotującemu przez podmiot prowadzący żłobek wypłacanie dotacji jest wstrzymywane do czasu usunięcia tych niezgodności przez podmiot prowadzący żłobek.
§ 5. 1. Podmiot otrzymujący dotację, o której mowa w § 1 uchwały zobowiązany jest do jej rozliczenia pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym.
2. Roczne rozliczenie dotacji składane jest w terminie do 15 stycznia roku następnego po roku, w którym dotacja została udzielona. W przypadku, gdy podmiot, który otrzymał dotację kończy działalność w trakcie trwania roku budżetowego, rozliczenie dotacji powinno zostać złożone w terminie 15 dni od dnia zakończenia działalności. Wzór rozliczenia stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

PDF   Uchwała Nr XLVII.308.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-06-2022 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Ujazd.pdf (457,57KB)

DOCXZałącznik nr 1 XLVII.308.2022.docx (6,43KB)

DOCXZałącznik nr 2 XLVII.308.2022.docx (6,91KB)

DOCXZałącznik nr 3 XLVII.308.2022.docx (8,64KB)