Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLVII.312.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-06-2022

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 1 i 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) w związku z art. 2 pkt 15a oraz art. 38a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610, 1093, 1873 i 2376 oraz z 2022 r. poz. 467 i 1260), Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się wolę podjęcia współpracy i przystąpienia Gminy Ujazd do Klastra Energii pn. Leśnicko-Ujazdowski Klaster Energii.
2. Zasady funkcjonowania Klastra Energii pn. Leśnicko-Ujazdowski Klaster Energii, zasady współpracy partnerów, wyznaczenie koordynatora oraz jego obowiązki i uprawnienia określone zostaną w porozumieniu o utworzeniu Klastra Energii pn. Leśnicko-Ujazdowski Klaster Energii.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Ujazd.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XLVII.312.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-06-2022 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Ujazd do Klastra Energii pn. Leśnicko-Ujazdowski Klaster Energii.pdf (167,03KB)